134 gauper felt under årets kvotejakt


Gaupe på høststi
Gaupe på høststi
© Lars Gangås
Oppdatert: 16.04.2010

Ikke siden midten av 1800-tallet er det felt flere gauper i Norge enn i år. I alt ble 134 gauper felt av en kvote på 149 dyr i årets kvotejakt.

Kvotejakta på gaupe ble avsluttet 31. mars etter å ha pågått siden begynnelsen av februar.

Det ble åpnet for kvotefri jakt i fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (rovviltregion 1). I resten av landet ble det gitt tillatelse til å felle inntil 149 dyr. Maksimalt 58 hunngauper kunne skytes.

Stortingets bestandsmål for gaupe er nådd i hele landet. Derfor ble jaktkvotene fastsatt av de regionale rovviltnemndene.

Historisk høyt uttak

En gjennomgang etter at jakta ble avsluttet viser altså at 134 gauper ble felt av kvoten på 149 dyr. Vi må tilbake til midten av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall enn dette. Under kvotejakta i fjor ble 110 gauper felt av en totalkvote på 119 dyr.

Fellingskvoter og felte gauper fra 1998 til 2010

Flest gauper felt i Midt-Norge

I midt-Norge (rovviltregion 6) har antall familiegrupper av gaupe økt de siste årene. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt påviste 26,5 familiegrupper i 2009 (en familiegruppe er delt med Nordland og regnet som en halv i hvert fylke). Rovviltnemnda i regionen åpnet for felling av til sammen 65 dyr. I løpet av jaktperioden ble 59 dyr skutt, og 21 av disse var minst ett år gamle hunner.

I fire rovviltregioner ble jakta avsluttet før 31. mars fordi totalkvoten eller hunndyrkvoten ble fylt. Dette gjaldt region 2 (Sør-Norge), 3 (Hedmark), 5 (Opland) og 7 (Nordland).

I området fra Hedmark til Finnmark er i alt 12 gauper felt med skadefellingstillatelse. Disse 12 dyrene er belastet fellingskvotene i regionen.

 

Region 

Fylke 

Totalkvote (hunndyrbegrensning
i parentes) 

Felte dyr  

 1

Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

 Kvotefri jakt

Ingen felt

 2

Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder

28 (10)

27 (10)

 3

Oppland

11 (5)

9 (5)

 4

Østfold, Oslo, Akershus

9 (4)

 6 (2)

 5

Hedmark

10 (4)

10 (3)

 6

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal 

65 (25)

59 (21)

 7

Nordland 

16 (8)

 16 (8)

 8

Troms og Finnmark

10 (2)

7

Totalt

 

149 (58)

134 (49)

 

Økt bestand ga større kvoter

Gaupebestanden i Norge har vokst de siste årene. Beregninger viser at bestanden teller mellom 477 og 543 dyr. Fordi bestanden øker var også årets jaktkvoter høyere enn før. Større kvoter er trolig en medvirkende årsak til at fellingstallene har gått opp.

Gaupebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har satt om 65 nye gaupekull hvert år. Det er forventet at årets uttak vil redusere bestanden ned mot bestandsmålet.

Overvåkning av den norske gaupebestanden bygger på registreringer av gaupefamilier fra Statens naturoppsyn, Norges Jeger og Fiskeforbund og av andre. Registreringene blir sammenfattet av Norsk institutt for naturforskning som koordinerer Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. I 2009 ble det registrert mellom 81 og 92 familier på landsbasis.

Oppdatert: 16.04.2010