Antall betingede fellingstillatelser for rovvilt er fastsatt for 2010/2011


Oppdatert: 20.07.2010
Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning har nå fastsatt hvor mange betingede fellingstillateleser for rovvilt som blir gitt for perioden fram til 15. februar 2011.

Rovviltnemndene fastsetter kvotene i de regionene der bestandsmålene for rovdyr er nådd. I de andre regionene er det Direktoratet for naturforvaltning som fastsetter antall betingede tillatelser.

Ved starten av hver beitesesong blir det gitt et visst antall betingede fellingstillatelser i hver av rovviltregionene i Norge. Dette er tillatelser som fylkesmennene administrerer. Dersom et rovdyr gjør skade på husdyr eller tamrein, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort. Slike betingede tillatelser blir gitt for å forebygge og forhindre at bjørn, ulv, jerv eller gaupe gjør skade på husdyr og tamrein.

Alle tillatelser eller avslag på søknader om skadefellingstillatelser legges ut på Rovviltportalen fortløpende under ”Søk etter fellingsvedtak”.


Tabell 1. Betingede fellingstillatelser på jerv for perioden 01.06.10 - 15.02.11

Forvaltningsregion

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

RRN

4

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

RRN

1

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

RRN

3

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

RRN

1

 Last ned vedtak

Region 5 Hedmark

RRN

4

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

RRN

5

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

DN

3

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

RRN

Tabell 2. Betingede fellingstillatelser på gaupe for perioden 01.06.10 - 15.02.11

Forvaltningsregion

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

RRN

3

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

RRN

2

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

RRN

2

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

RRN

3

Last ned vedtak

Region 5 Hedmark

RRN

2

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

RRN

4

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

RRN

4

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

RRN


Tabell 3. Betingede fellingstillatelser på bjørn for perioden 01.06.10 - 15.02.11

Forvaltningsregion

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

RRN

2

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

RRN

1

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

RRN

4

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold

RRN

1

Last ned vedtak

Region 5 Hedmark

DN

4

Last ned vedtak

Region 6 Midt-Norge

DN

4

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

DN

2

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

DN

5

Last ned vedtak


Tabell 4. Betingede fellingstillatelser på ulv for perioden 01.06.10 - 15.02.11
 

Forvaltningsregion

Myndighet

Antall
(individ)

Vedtak     

Region 1 Vest-Norge

RRN

1

Last ned vedtak

Region 2 Sør-Norge

RRN

1

Last ned vedtak

Region 3 Oppland

RRN

5

Last ned vedtak

Region 4 Oslo/Akershus/Østfold *

DN

3

Last ned vedtak

Region 5 Hedmark *

Region 6 Midt-Norge

RRN

2

Last ned vedtak

Region 7 Nordland

RRN

2

Last ned vedtak

Region 8 Troms og Finnmark

RRN

* Region 4 og 5 har felles mål om antall ynglinger av ulv innenfor forvaltningsområdet for ulv og har derfor felles kvote.


 

Tabellene oppdateres fortløpende etter hvert som vedtak fattes.

Oppdatert: 20.07.2010

Kontakt
Susanne Hanssen Seniorrådgiver
TLF: 73 58 05 00