Det åpnes for lisensfelling av 19 bjørner i Norge


Brunbjørn i skog
Brunbjørn i skog
© Erlend Hårberg
Oppdatert: 31.08.2010

Når jaktperioden starter onsdag 1. september kan lisensjegere felle inntil 19 bjørner i utvalgte områder i Norge.

Direktoratet åpner for lisensfelling av 14 bjørner i fire rovviltregioner hvor det er en nasjonal målsetting om en fast bestand av bjørn.

- Selv om bestandsmålet ikke er oppnådd i disse regionene vil felling av 19 bjørner ikke sette bestandens overlevelse i fare. Bjørnebestanden i Norge er i vekst, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

DN åpner for at det kan felles to bjørner innenfor et område i Hedmark, seks bjørner i deler av Midt-Norge, én bjørn i deler av Nordland og fem bjørner i deler av Troms og Finnmark.  I tillegg åpner rovviltnemnda i region 3 – Oppland for felling av fire bjørner, og rovviltnemnda i region 2 – Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold for felling av en bjørn.  


Lisensfelling av bjørn for storviltjegere

Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men et virkemiddel for å regulere bestanden av bjørn, og dermed også for å forhindre framtidige skader på bufe. Målsettingen er at denne formen for felling skal tilrettelegges slik at den åpner for bred deltagelse av lokale storviltjegere. Bare de som er registrert som lisensjegere i jegerregisteret kan delta, og dette er femte året hvor det åpnes for lisensfelling av bjørn.

Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 1. september til og med 15. oktober.

Bestandsmålene er ikke nådd
Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ungekull hos bjørn: Region 5 Hedmark (tre ungekull), region 6 Midt-Norge (fire ungekull), region 7 Nordland (to ungekull) og region 8 Troms og Finnmark (seks ungekull).

Lisensfellingen settes i verk selv om de nasjonale bestandsmålene for bjørn som Stortinget har vedtatt ikke er nådd. Basert på tall fra innsamlet DNA materiale om kjønn, antall og en modell for beregning av familiegrupper av bjørn er det estimert 5-6 ungekull i 2009.


Felling i prioriterte beiteområder for sau og rein

- Det åpnes kun for felling i de områder der det ut fra regional forvaltningsplan ikke skal legges til rette for yngling av bjørn. Dette er i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning med bruk av ulike tiltak og virkemidler innenfor den enkelte rovviltregionen. Og vi åpner ikke for felling av binner med unger, sier Vangen.

DN kan til enhver tid stanse lisensfellingen, eller endre fastsatt kvote, dersom nye opplysninger tilsier det. Annen avgang av bjørn som skjer etter at vedtaket er fattet vil avregnes lisenskvoten.

I områder hvor det ikke er fastsatt bestandsmål om bjørn har den regionale rovviltnemnda myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling. I region 3- Oppland er det gitt tillatelse til felling av fire bjørner under lisensfellingsperioden, og i region 2 – Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold for felling av en bjørn.

 

God uttelling under fjordårets lisensfelling

Dette er femte år det åpnes for lisensfelling av bjørn. I 2006 gav direktoratet tillatelse til lisensfelling av tre bjørner i Midt-Norge og tre bjørner innenfor deler av Finnmark, men ingen dyr ble felt. I 2007 ble det åpnet for felling av 15 bjørner, hvorav fire bjørner ble felt under lisensfellingsperioden. I 2008 ble det gitt tillatelse til felling av 16 bjørner, og det ble felt to bjørner. Og i fjor ble det åpnet for felling av 18, hvorav 9 bjørner ble felt.

– I fjor ble det felt ni av 18 bjørner på lisensfelling, dette var en bedring fra tidligere år. Flere lisensjegere, mer erfaring med denne formen for jakt og bedre kunnskap blant jegerne, i tillegg til gode jaktforhold i enkelte områder er det de viktigste årsakene til at uttellingen på lisensfellingen har blitt bedre, sier Vangen.

6 bjørner døde så langt i år

I løpet av sommeren er 6 bjørner registrert døde i Norge. Fem bjørner er felt etter vedtak om skadefelling, av disse er tre felt i Hedmark, en i Nord-Trøndelag og en i Finmark. I tillegg ble en bjørn påkjørt av bil i Hedmark.


 

Oppdatert: 31.08.2010