Foreløpige tall viser nedgang i skader på sau beitesesongen 2010


Oppdatert: 23.09.2010

Foreløpige tall fra Direktoratets database Rovbase viser en nedgang i påviste rovviltskader på sau for beitesesongen 2010 sammenliknet med beitesesongen 2009. Nedgangen er størst når det gjelder bjørneskader, men det er nedgang i skader også når det gjelder alle de andre rovviltartene. Totalt sett er antallet innrapporterte skader redusert med 17 % eller ca. 800 skader og er omtrent på samme nivå som i 2008.  

Nedenfor følger en foreløpig oversikt over registrerte rovviltskader på sau for sammenlignbar periode i årene 2008 - 2010. Tallene er hentet fra Rovbase 22.09.2010 og omfatter skadetilfeller i perioden 01.01 - 10.09 som er innrapportert til Statens naturoppsyn (SNO) og vurdert som dokumentert eller antatt drept av rovvilt.

Sanking pågår ennå

Det presiseres at tallene er foreløpige. Dette er kun de skadetilfeller som er oppdaget og verifisert så langt i år. I de fleste områder hvor det er rovdyr er hovedsankedatoen for sau på utmarksbeite 10-15. september. Dermed kan tallene endre seg etter hvert som sauene sankes og ev flere kadaver oppdages.  Erfaring viser at kun en begrenset andel av det reelle tapet blir oppdaget og rapportert i løpet av beitesesongen.

Påvist dødsårsak/År              

      2008     

     2009        

       2010      

 Bjørn

 625

871

691

 Gaupe

 434

433

309

 Jerv

 333

239

233

 Kongeørn

 121

206

182

 Ulv

 85

378

206

 Fredet rovvilt

 57

75

41

 Totalt antall innrapporterte skader*  

 3955

4701

3896

*Uavhengig av dødsårsak og vurdering

Dokumenterte skader 2008-2010

Stor årlig variasjon i ulveskader


Det er en markert nedgang i registrerte ulveskader fra 2009 til 2010. Ulveskadene vil variere mye mellom år, noe som i stor grad skyldes utvandring av unge dyr som kan gjøre stor skade på sau dersom de vandrer inn i områder med sau på beite. Årets ulveskader er i hovedsak konsentrert til Hedmark, Oppland og Agder-fylkene, og er i sin helhet utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Verifiserte ulveskader 2005-2010

Fylkesvise forskjeller


Fylkene med flest innrapporterte skadesaker så langt i beitesesongen 2010 er Hedmark (828), Oppland (774), Nord-Trøndelag (615), Sør-Trøndelag (468) og Nordland (330).

På landsbasis blir det fortsatt registrert flest bjørneskader gjennom beitesesongen, selv om det er en markert nedgang siden 2009. Bjørneskadene er nå på samme nivå som i 2008. Det er i år også en markert nedgang i registrerte gaupeskader på landsbasis. Påviste jerveskader har gått ned flere år på rad, men er i 2010 på samme nivå som i 2009.

Hvis du ønsker å se nærmere på detaljer på region-, fylkes- eller kommunenivå, gå til Rovbase innsyn og søk etter kadaverfunn.

Oppdatert: 23.09.2010