Lisensfelling av bjørn er avsluttet


Bjorn vinterlandskap
Bjorn vinterlandskap
© Bo Kristiansson
Oppdatert: 17.10.2010
3 bjørner ble skutt i løpet av perioden for lisensfelling i år. Totalt er det felt 9 bjørner i 2010.

Lisensfelling er ikke ordinær jakt. Det er et virkemiddel for å regulere bestanden, og for å forhindre framtidige skader på bufe. Bare de som er registrert som lisensjegere i jegerregisteret kan delta. I år er det femte året hvor det åpnes for lisensfelling av bjørn, og totalt 8175 jegere registrerte seg som lisensjegere.

I år kunne totalt 19 bjørner felles av lisensjegere i rovviltregionene Oppland, Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Av denne kvoten ble det felt tre bjørner, hvorav to i Hedmark og en i Finnmark. Lisensfellingsperioden varer fra 1. september til 15. oktober.

– I fjor ble det felt 9 bjørner under lisensfellingen. Det er nok mange årsaker til at uttellingen i år ikke har vært like god, og her kan også tilfeldigheter være avgjørende. Jaktforholdene i enkelte områder, som vær og føreforhold, kan spille inn, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

Bestandsmålet ikke nådd

Stortinget har vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn på 15 årlige ynglinger (ungekull) fordelt på rovviltregionene 5 (Hedmark), 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark). Tidligere metodikk for å registrere årlige ungekull har vært basert på synsobservasjoner av binner med unger. Ofte har det vært vanskelig å fastslå om dette har vært årsunger eller fjorårsunger og observasjonene har vært usikre.

I vår ble det utarbeidet en modell av Det skandinaviske bjørneprosjektet for å beregne antall familiegrupper av bjørn basert på DNA-analyser av innsamlet ekskrementer og hår fra bjørn. Basert på denne modellen ble det estimert ca 6 ungekull i Norge i 2009.

– I regioner hvor det ikke er et mål om å ha familiegrupper av bjørn, kan den regionale rovviltnemnda åpne for lisensfelling. I regioner hvor målet er at bjørnen skal få ungekull, og hvor bestandsmålet ikke er oppnådd, kan direktoratet åpne for en begrenset lisensfelling, opplyser Vangen.

Innsamling av ekskrement gir viktig informasjon

Det er svært vanskelig å fremskaffe et presist tall på antall bjørner som oppholder seg på norsk jord i løpet av en sesong. Årsaken er at dyrene vandrer over store avstander og krysser både fylkes- og landegrenser. Dermed kan antallet variere mye over korte tidsperioder.

For å skaffe en bedre oversikt over bestanden, samles det årlig inn ekskrementer og hår fra bjørn for DNA-analyse. I fjor ble det registrert totalt 164 bjørner i Norge, basert på innsamling av materiale fra de fleste fylkene i landet.

Også i år blir det samlet inn materiale for DNA-analyse over hele landet. Statens naturoppsyn står for det meste, men med god hjelp fra blant annet elgjegere. Resultatene av årets DNA-analyser vil bli presentert 1. april neste år.

Totalt 9 bjørner felt i år


Tabell over avgang av bjørn i Norge de siste år:

År

Felt på skadefelling

Felt på lisensfelling

Total avgang*

2006

1

0

5

2007

6

4

12

2008

7

2

12

2009

5

9

18

2010

5

3

9

* Inkluderer skadefelling, lisensfelling, og annen avgang som påberopt nødverge, påkjørsel, dokumentert naturlig avgang m.m.

Kart over felte bjørner i Norge i 2010

Oppdatert: 17.10.2010