Lisensfelling på to ulver i Oppland


Oppdatert: 28.10.2010

Rovviltnemnda i region 3, Oppland har åpnet for felling av to ulver i Oppland fylke.

I rovviltregionene 1-3 og 6-8 har rovviltnemndene myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av ulv. Lisensfelling av ulv iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr eller tamrein. For jaktåret 2010/2011 er det åpnet for lisensfelling i region 3, Oppland med en kvote på to ulver, utenfor forvaltningsområdet for ulv. Lisensfellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet er fra 1. oktober til 31. mars. 

I region 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) er det Direktoratet for naturforvaltning som har myndighet til å fatte vedtak om lisensfelling av ulv, siden det nasjonale bestandsmålet om tre årlige ungekull innenfor forvaltningsområdet ikke er nådd. Direktoratet har ikke funnet grunnlag for å åpne for lisensfelling nå, verken innenfor eller utenfor forvaltningsområdet for ulv i region 4 og 5.

– Vi vil imidlertid vurdere spørsmålet på nytt dersom det senere blir registrert stasjonær ulv i viktige beiteområder for sau eller tamrein, eller om det kommer nye bestandsestimat som gjør det naturlig å gjøre en ny vurdering, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

 Rovviltnemndene kan også vurdere spørsmålet om lisensfelling på nytt, i de regioner der de har myndighet.

Les også

Oppdatert: 28.10.2010