Uendret rødlistestatus for de fire store


Ulvevalp
Ulv har fortsatt status som kritisk truet (CR) på Norsk rødliste 2010.
© Ole Knut Steinset
Oppdatert: 10.11.2010

Artsdatabanken lanserte ny Norsk rødliste den 9. november. Rødlistestatusen for bjørn, ulv, jerv og gaupe er uendret, mens kongeørn ikke er på rødlista for 2010. 

De fire store rovdyrene ulv, bjørn, jerv og gaupe beholder sine rødlistekategorier fra Rødlista 2006. Den viktigste årsaken til dette er at ynglebestandene er små. Kongeørna er ikke med på Rødlista i 2010, noe som delvis skyldes ny kunnskap om bestanden gjennom kartlegging, samt en positiv bestandsutvikling.

Oppdatert: 10.11.2010