Kan nå bestandsmålet for bjørn innen 8 år


Bjørn Naturarkivet
Bjørn
© Bård Bredesen/Naturarkivet.no
Oppdatert: 25.11.2010

Bestandsmålet på 15 årlige ungekull av bjørn i Norge kan bli nådd i løpet av 8 år. Forutsetningen er at bestanden vokser maksimalt, skriver Det skandinaviske bjørneprosjektet i en ny rapport.

– Vi kan beregne den absolutt korteste tiden som kreves for å oppnå målene i Norge, med utgangspunkt i dagens nivå. Det er mulig ved å legge maksimal vekstrate i den svenske bestanden til grunn, sier Jon E. Swenson i Det skandinaviske bjørneprosjektet. 

Resultatene viser at målet kan nås innen 7-8 år i alle regionene, og i landet som helhet, bortsett fra region 7. Beregningene forutsetter at færrest mulig bjørner blir skutt, sannsynligvis også i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. 

Verdens høyeste vekstrate

I perioden 1985-95 hadde Sverige verdens høyeste dokumenterte vekstrate på brunbjørn. Bestanden økte med 16 prosent årlig i sør og 14 prosent i nord. Svært få individer ble skutt i disse årene.

Det skandinaviske bjørneprosjektet har tidligere utarbeidet en modell for å beregne hvor mange kull med bjørnunger som fødes hvert år i Norge. Modellen anslår at det ble født 5-6 kull i 2009.  Den bygger blant annet på antall binner som er påvist gjennom årlige innsamlinger av genetiske prøver.

Identifiserte 164 bjørner

164 bjørner som har vært innom Norge er identifisert ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede ekskrement- og hårprøver i 2009.  Det ble funnet 49 hunnbjørner og 115 hannbjørner. Simuleringsmodellen er utviklet på bakgrunn av mange års forskning på bjørn i Sverige.

Den bygger blant annet på kunnskap om kjønns- og aldersfordeling i bjørnebestandene, hvor ofte binner føder og størrelsen på kullene de får, hvor gamle de er første gang de føder, størrelser på leveområder og på dødeligheten i bestandene. I disse parametrene er det gjort justeringer i forhold til ulikheter mellom Sverige og Norge. 

 På oppdrag fra departementet

Den nylig utgitte rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning, og den sammenstiller kunnskap om bjørnens status og økologi i Skandinavia. For uten grunnleggende økologi om bjørnen, vurderer rapporten bjørnebestandens levedyktighet og forholdet mellom bjørn og menneske.  

Oppdatert: 25.11.2010

Kontakt
Lars Bendik Austmo Seniorrådgiver
TLF: 977 87 000

Kontaktperson i
Det Skandinaviske bjørneprosjektet
Professor Jon Swenson

TLF: 907 44 468