Jerv og gaupe tar mest sau


Sau sjodalen Susanne K Hanssen nettsider
Sau på beite
© Susanne Hanssen
Oppdatert: 10.01.2011

32 500 sauer som er antatt drept av fredet rovvilt ble erstattet i 2010. 60 av 100 erstattede dyr er antatt tapt til gaupe eller jerv. Til sammenligning er 5 av 100 sauer antatt tatt av ulv.

Jerven og gaupa antas å ha drept i underkant av 18 000 av de 32 500 sauene som ble erstattet. 2 300 søkere fikk erstatning. Dette er en liten nedgang fra beitesesongen 2009, da 34 200 dyr ble erstattet som tapt til fredet rovvilt. Det er små endringer i skadebildet fra foregående år.  Unntaket er Agder-fylkene hvor streifende ulv har gjort skade i år.

Færre dokumenterte skader i 2010

Antall dyr som er søkt erstattet i 2009 og 2010 er omtrent det samme, men antall erstattede dyr er lavere for 2010. I hovedsak skyldes det at færre dyr er dokumentert tatt av rovvilt i 2010.

 – Skader som vi kan dokumentere er forårsaket av fredet rovvilt danner et viktig grunnlag for utbetaling av erstatning. I 2010 ble det registrert i underkant av 2200 dokumenterte skader. Det er en nedgang fra 2009, da ca 2600 skader ble dokumentert forårsaket av fredet rovvilt, sier rådgiver Marit Gystøl i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

 Staten utbetaler også erstatning for dyr det kan sannsynliggjøres er tapt til fredet rovvilt, og antallet dokumenterte skader utgjør 6,4 prosent av det totale antall erstattede dyr.

Fylker og kommuner i Rovbase

Flere detaljer i erstatningsoppgjøret finner du i Rovbasen. Innsynsløsningen der gir informasjon om erstatningsoppgjøret ned på fylkes- og kommunenivå. Gå til innsynsløsning for Rovbase.

Tapsutvikling sau 2000-2010

Oppdatert: 10.01.2011