Taper færre rein til rovvilt


Rein på finnmarksvidda
Rein på finnmarksvidda
© Susanne Hanssen
Oppdatert: 10.01.2011

Fredet rovvilt har tatt færre rein i driftsåret 2009/2010 enn året før. Etter to år med økte tap, har antall dyr som er blitt erstattet gått ned med 1500 på landsbasis.

Oppsummeringen av erstatningsoppgjøret viser at det er kompensert for om lag 19 000 rein som er tapt på grunn av fredet rovvilt. Totalt ble det gitt ca. 60 millioner kroner i erstatning for tapte dyr i siste reindriftsår, som strekker seg fra 1. april 2009 til 31. mars 2010.

Tallene varierer noe fra reinbeiteområde til reinbeiteområde, og nedgangen i tapte dyr finner vi hovedsaklig i Finnmark og Troms. I Nordland har tapet økt, mens det for de øvrige områdene er mindre endringer.

Dokumenterte skader danner grunnlag

– I overkant av 1000 rein er påvist drept av fredet rovvilt. Dette utgjør 5,6 prosent av dyrene som har gått tapt. Det er en svak nedgang sammenlignet med året før, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Antall dokumenterte skader utgjør hovedgrunnlaget når erstatningen beregnes. Reineiere kan også få erstattet dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt, hvis det vurderes at det er overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden. De øvrige 95 prosent av tapet blir erstattet etter en slik vurdering.

Gaupa gjør størst skade

Tapet av rein til både gaupe og jerv går ned, men fortsatt er det gaupa som gjør størst skade. Over halvparten av det dokumenterte tapet skyldes gaupe. Det er en svak økning i tap til kongeørn.

I underkant av 78 000 rein har gått tapt av ulike årsaker det siste reindriftsåret. Av disse har reineierne søkt om erstatning for ca. 66 000 dyr.

– Det er et sprik mellom antallet det er søkt erstatning for og antallet erstattede dyr. Hovedårsaken er mangelfull dokumentasjon, sett opp mot regelverket og kriteriene forvaltningen bruker, sier Austmo.

Over år ser vi også at tapet varierer betydelig, og vi må tilbake til reindriftsåret 2000/2001 for å se tap på samme nivå som de siste to årene.

Totalt tap, omsøkt, og erstattet tap av rein til fredet rovvilt

Oppdatert: 10.01.2011