Utreder ny erstatningsordning for husdyr og tamrein


Rein på finnmarksvidda
Rein på finnmarksvidda
© Susanne Hanssen
Oppdatert: 13.01.2011

Ei prosjektgruppe og et ekspertutvalg er i gang med å utrede en mulig ny erstatningsordning for skader rovvilt påfører tamrein og husdyr. Direktoratet for naturforvaltning (DN) leder arbeidet, på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD).

Ekspertutvalget for husdyr skal vurdere ulike alternativer til dagens erstatningsordning. Utredningen omfatter blant annet en løsning der husdyreierne får erstattet faktisk tap til rovvilt, men også en risikobasert ordning skal belyses. Kjernen i en risikobasert ordning er at det er en forhåndsutbetaling som baseres på erfaringer fra tidligere år med dokumenterte data, rovviltforekomst og rovviltskade i et område.

Arbeidet skal også innlemme de ulike problemstillingene som er belyst av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har blant annet påpekt at det bør gjøres kontroller av søknadsdata ved å koble erstatningsdata mot landbruksregistrene. Så langt som mulig skal utvalget vurdere de administrative og økonomiske konsekvensene ved de ulike alternativene.

Samtidig er det ønskelig at en ny ordning skal medføre lik eller uendret kostnad for staten. Innen 1. juni i år skal ekspertgruppen  gi en anbefaling til MD om hovedprinsippene for fremtidig erstatningsordning for husdyr tapt til rovvilt.

Ekspertutvalget for husdyr består av følgende medlemmer:

 • Nina S. Flæte (Statens landbruksforvaltning)
 • Hilde Smedstad (Fylkesmannen i Hedmark, landbruksavdelingen)
 • Cathrine Henaug (Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen)
 • Kjartan Knutsen (Statens naturoppsyn)
 • Gro Steine (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)
 • John Odden (Norsk institutt for naturforskning)
 • Kjell M. Aune (Mattilsynet)
 • Berit Hundåla (Norges bondelag)
 • Ove Ommundsen (Norsk sau og geit)
 • Erling Skurdal (Nortura)
 • Lars Kveberg (Stor-Elvdal kommune)
 • Anders Skonhoft (Norges teknisk vitenskaplige universitet)
 • Inge Staldvik (Norsk bonde og småbrukarlag)
 • Marit Gystøl (Direktoratet for naturforvaltning) 
 • Terje Bø (Direktoratet for naturforvaltning).

Utreder risikobasert erstatningsordning også for tamrein

Prosjektgruppa for tamrein skal utrede om dagens erstatningsordning for tap av tamrein til rovvilt bør legges om, og i så fall hvordan det skal gjøres. Gruppa skal spesielt se på en modell for en risikobasert erstatningsordning for tap av tamrein til rovvilt.

Forslagene gruppa kommer med skal ta utgangspunkt i forekomst av rovvilt og tilskynde at tapsreduserende tiltak i reindriftsnæringen blir iverksatt. Forslagene skal synliggjøre økonomiske og administrative konsekvenser. Prosjektgruppa skal levere sin rapport 1. april i år.

Prosjektgruppa er sammensatt som følger:

 • Elle-Risten Wigelius (Fylkesmannen i Finnmark)
 • Julie Vesterhus (Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 • Magne Asheim (Statens naturoppsyn)
 • Sveinung Rundberg (Reindriftsforvaltningen i Alta)
 • Anders J. Bals (Reindriftsforvaltningen i Troms)
 • Inge Even Danielsen (Norske Reindriftssamers landsforbund)
 • Knut Morten Vangen(Direktoratet for naturforvaltning)
 • Lars Bendik Austmo (Direktoratet for naturforvaltning)

I tillegg er det nedsatt ei referansegruppe bestående av Naturvårdsverket, Svenska Samernas Riksförbund, Norsk institutt for naturforskning, Mattilsynet og Sametinget. Referansegruppa skal bidra med faglige innspill til prosjektgruppa underveis i prosessen.

Oppdatert: 13.01.2011