Kan felle 166 gauper under kvotejakta


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 31.01.2011

1. februar starter kvotejakta på gaupe i Norge. Rovviltnemndene i region 2-8 åpner for å felle totalt 166 gauper i områder hvor det er fastsatt kvote. Jakta varer fram til 31. mars.

Totalt er det åpnet for å felle 56 voksne hunngauper av kvoten på 166 individer. Jakta stoppes dersom hunndyrkvoten fylles. De høyeste kvotene er satt i Midt-Norge, Troms og Finnmark og Sør-Norge. Dette er den største kvoten som er satt siden kvotejakt på gaupe ble innført i Norge.

Kvoter for de ulike rovviltregionene i 2011: 

Region                                     Totalkvote                                  Maksimal hunndyrkvote* 
1 Vest-Norge  Kvotefri jakt  Kvotefri jakt
2 Sør-Norge**  32  10
3 Oppland  8  4
4 Oslo/Akershus/Østfold**     14  4 
5 Hedmark**  9  4
6 Midt-Norge**  54  21
7 Nordland  12  5
8 Troms og Finmark  37  8*** 
Totalt  166  56

* Halvannet år eller eldre
** Rovviltnemndas vedtak er påklaget og oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse
*** Hunndyrkvote i område med mål om familiegrupper av gaupe (A-området). I området uten mål om familiegrupper er det ingen hunndyrkvote (B-området)


Etter at gaupebestanden gradvis økte i årene fra 2004 til 2009, ble det rapportert en nedgang i bestanden i Norge i 2010. Det ble estimert mellom 75 og 80 familiegrupper av gaupe på landsbasis i 2010, som tilsvarer en bestand på 441-470 dyr. Estimatet gjelder før kvotejakt i 2010 og før reproduksjonssesongen.

Nedgang i bestanden

Sammenlignet med 2009 er det en nedgang i bestanden på 8-16 prosent i Norge. Nedgangen var størst i Midt-Norge og Nordland. Til tross for dette ligger gaupebestanden over det bestandsmålet Stortinget har satt om 65 årlige familiegrupper av gaupe ungekull.

Under kvotejakta i 2010 ble det felt totalt 134 gauper i Norge, hvorav 49 voksne hunngauper.  Uttaket var størst i Midt-Norge og Sør-Norge. Vi må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge.

– Med det høye uttaket under jakta i 2010, må vi forvente en nedgang i bestanden på landsbasis før årets jakt. Effekten av uttaket og reproduksjonssesongen i 2010 vil ikke vises før Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt rapporterer antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i mai i år, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning.

Følg uttaket i Rovbasen

Følg uttaket av gauper gjennom årets kvotejakt i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2011. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Gå til www.rovbase.no  

Last ned vedtak om kvotejakt på gaupe for den enkelte region på http://www.rovviltportalen.no/fellingsvedtak/

For informasjon om kvotejakt i ditt fylke, se informasjon på fylkesmannens nettsider www.fylkesmannen.no

Les mer om gaupe og kvotejakt på www.rovviltportalen.no

For informasjon om overvåking og bestandssituasjonen for gaupe, se oversikt på  www.rovdata.no

Oppdatert: 31.01.2011