Åpner for å felle jerv i Troms og Finnmark


Jerv på vintervidda
Jerv på vintervidda
© Lars Gangås
Oppdatert: 01.02.2011

Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner for skadefelling av seks jerver før 15. februar i deler av Troms og Finnmark (rovviltregion 8). Årsaken er at det over flere år er født langt flere valpekull i regionen enn vedtatte bestandsmål.

Lisensfellingsperioden for jerv er i rovviltforskriften satt til 10. september – 15. februar. I tidsrommet 1. juni – 15. februar har fylkesmannen også myndighet til å fatte vedtak om skadefelling av jerv. DN er svært restriktiv til å vedta skadefelling i de tidsperiodene rovviltnemda og fylkesmannen også har myndighet til å fatte slike vedtak.

Tar hensyn til jegerne

– Lisensfelling er det virkemiddelet vi primært ønsker å bruke for å regulere bestanden. Vi forsøker også å ta hensyn til den enkelte jeger, som gjør en stor innsats for ta ut jerv på ordinær lisensfelling, og unngå konflikt med rovviltnemndas og fylkesmannens forvaltning, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i DN.

DN vil forsøke å unngå felling innenfor de områdene hvor det drives intensiv lisensfelling per i dag.

I region 8 har DN de siste årene fattet en rekke vedtak om ekstraordinært uttak av jerv etter endt lisensfellingsperiode. Til tross for dette har antall årlige valpekull ligget langt over vedtatte bestandsmål for regionen.

– Dette har ført til vesentlige skader på sau og rein, også utenfor områder i region 8 hvor målet er at jerven skal få valper, sier Austmo.

Vurdert som unntaktstilfelle

For å sikre det ønskede målet for antall kull, vurderer DN det nødvendig å ta ut jerv før lisensfellingsperioden avsluttes 15. februar. Dette er imidlertid et unntakstilfelle. Vedtaket fattes i overensstemmelse med rovviltnemnda i regionen, og DN har hatt dialog med Norges jeger- og fiskeforbund om saken.

Statens naturoppsyn vil gjennomføre fellingsforsøkene. Skadefelling av jerv kan også bli aktuelt i deler av Nord-Trøndelag i lisensfellingsperioden.

Oppdatert: 01.02.2011