Historisk høyt uttak av gaupe


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 01.04.2011

Av en totalkvote på 175 gauper, ble 137 dyr felt under årets kvotejakt på gaupe i Norge. Ikke siden midten av 1800- tallet er det felt flere gauper her til lands. Det ble felt flest dyr i Sør og Midt-Norge. I Troms og Finnmark ble under halve kvoten felt.

De regionale rovviltnemndene åpnet for å felle totalt 166 gauper fra 1. februar. I løpet av kvotejakten ble det vedtatt tilleggskvoter i rovviltregion 2, 3 og 6, slik at totalkvoten økte til 175 dyr. Inntil 58 av disse kunne være voksne hunngauper.

Da kvotejakten ble avsluttet 31. mars, var altså 137 dyr felt. 46 av dem var voksne hunner.

Kvoter og fellingstall for rovviltregionene i 2011

Region

Kvote

Felte dyr

Total

Hunndyr**

Totalt

Hunndyr**

1 – Vest-Norge *

 

 

1

 

2 – Sør-Norge

32

12

26

10

3 – Oppland

10

4

11

3

4 – Oslo/Akershus/Østfold

14

4

11

4

5 – Hedmark

9

4

9

3

6 – Midt-Norge

61

21

52****

16

7 – Nordland

12

5

12

4

8 – Troms og Finnmark

37

8***

15

6

Totalt

175

58

137

46

* kvotefri jakt, **hunndyr, halvannet år eller eldre, *** hunndyrkvote i område med mål om familiegrupper av gaupe (A-området). I området uten mål om familiegrupper er det ingen hunndyrkvote (B-området). **** 2 dyr (skadefelling, påkjørsel) ble belastet kvoten før 1. februar, herav 1 voksen hunngaupe

Over bestandsmålet

Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er fastsatt til 65 årlige ungekull. Bestanden ligger over dette målet i alle regioner som er omfattet av bestandsmålet.

Bestandsstørrelsen vurderes blant annet gjennom overvåkning av familiegrupper av gaupe. I årene 2008 til 2010 er det registrert henholdsvis 76, 92 og 80 familiegrupper på landsbasis. 80 familiegrupper i fjor tilsvarer ca. 470 gauper.

I alle regioner med bestandsmål for gaupe ble det felt like mange, eller noen færre dyr enn kvotestørrelsen. Unntaket var Troms og Finnmark hvor under halve kvoten ble felt.

– I all hovedsak viser årets tall at kvotejakt er et effektivt virkemiddel for å regulere bestanden av gaupe i Norge, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

 Figuren viser kvote og felte gauper i årets kvotejakt, samt antall familiegrupper av gaupe registrert de siste årene.

Venter redusert bestand

De siste syv årene er det registrert en økning i gaupebestanden, bortsett fra i fjor da tallene viste en nedgang. Det har samtidig vært en økning i tallet på felte dyr på landsbasis. Ikke siden midten av 1800-tallet har fellingstallene vært høyere enn i årets jakt.

– Med høye fellingstall de siste årene, forventer vi en ytterligere nedgang i bestanden av gaupe i Norge. Det er også ønskelig siden bestanden er større enn bestandsmålet på 65 nye ungekull årlig, sier Bolstad.

I løpet av mai 2011 vil Rovdata rapportere om antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge før jakta i 2011.

 Figuren viser felte gauper i årene fra 1846 - 2011 i Norge

Oversikt i rovbasen

Du kan få oversikt over skutte gauper i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen.

Gå til www.rovbase.no  

Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2011.

Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Oppdatert: 01.04.2011