Foreslår endret rovvilterstatning for tamrein


Tamrein
Tamrein
© Susanne K Hanssen
Oppdatert: 15.04.2011

En prosjektgruppe oppnevnt av Miljøverndepartementet foreslår endringer i dagens regelverk knyttet til erstatning for rovviltskader.

Prosjektgruppa foreslår i en rapport til departementet at dagens erstatningsordning endres til en ny kunnskapsbasert erstatningsmodell. En slik modell bør ifølge forslaget baseres på både rovviltfaglige og reindriftsfaglige beregningsmodeller.

Stadig ny kunnskap

Forskning har de siste årene bidratt til mye ny kunnskap om rovdyr og skader på tamrein.  Vi vet mer enn før om de ulike rovviltartene, bruken deres av arealer, sammensetningen av bestander og rovvilttap, for eksempel hvor store reintap enkeltrovdyr kan stå bak. Også kunnskapen om reindriftsfaglige forhold er bedret. Vi vet mer enn før om kalveproduksjon og hvordan ressursmessige og klimatiske forhold påvirker tap i reindrifta. Prosjektgruppa foreslår å bruke disse resultatene direkte i nye beregningsmodeller for rovviltskadeerstatning.

En ny erstatningsordning vil stille økte krav til overvåking av rovdyr. Arbeidet med å overvåke og registrere bestander av rovdyr har blitt styrket de siste årene. I årets budsjett er det satt av 23,1 millioner kroner til dette, noe som er en økning på over 15 millioner kroner siden 2005. Det er fortsatt forbedringspotensial knyttet til dette arbeidet, blant annet ved at reindrifta selv kan involveres mer i overvåkingen. Likevel mener prosjektgruppa at vi med dagens system har et godt grunnlag å bygge videre på.

Må vite mer

Prosjektgruppas arbeid har avdekket at det fortsatt er kunnskapsmangler knyttet både til reindata og rovviltdata. Dette er nærmere beskrevet i en underlagsrapport fra Norsk institutt for naturforskning. Prosjektgruppa anbefaler at det settes av tilstrekkelige ressurser de neste tre til fem år for å innhente denne kunnskapen. Dette vil være nødvendig for at den nye erstatningsordningen skal få legitimitet i hele reindrifts-Norge, og er også nødvendig for å kunne underbygge de ulike erstatningsmodellene faglig. Blant annet vil det være nødvendig å innhente data om drapsrater for flere rovviltarter og for flere områder enn i dag.

Prosjektgruppa foreslår likevel å endre dagens regelverk allerede nå, og dermed innføre de nye prinsippene for erstatningsberegning. I påvente av at kunnskapsgrunnlaget bedres vil gruppa at endringene gjennomføres i flere faser.

Skadedokumentasjon i dagens form avvikles

Reineiernes plikt til å avdekke tap gjennom skadedokumentasjon fjernes som vilkår for å få erstatning. Det vil likevel fortsatt være tilfeller som krever dokumentasjon av kadaver. Prosjektgruppa foreslår at det opprettes et rapportsystem for kadaver av tamrein, likt det rapportsystemet som Rovdata og Artsdatabanken har utviklet for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.

Selv om skadedokumentasjon fjernes som vilkår i erstatningssammenheng, vil det fortsatt ha verdi i overvåkingsarbeidet.

– Prosjektgruppa har gjort en grundig jobb og vi stiller oss bak hovedkonklusjonene deres. Gruppa har levert en omfattende rapport til Miljøverndepartementet som er de som behandler saken videre, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Mandat og sammensetning

Direktoratet for naturforvaltning har ledet utredningsarbeidet og prosjektgruppa har i tillegg bestått av representanter fra Reindriftsforvaltningen, Norske reindriftsamers landsforbund, fylkesmennene og Statens naturoppsyn.

Miljøverndepartementet ga prosjektgruppa følgende mandat da den ble opprettet:

”Prosjektgruppen skal utrede om, og i så fall hvordan, dagens erstatningsordning for tap av tamrein til rovvilt bør legges om. Prosjektgruppen skal særskilt utrede en modell for en risikobasert erstatningsordning for tap av tamrein til rovvilt. De forslagene gruppen kommer med skal ta utgangspunkt i rovviltforekomst og gi insentiver til å iverksette tapsreduserende tiltak i reindriftsnæringen. Forslagene skal synliggjøre økonomiske og administrative konsekvenser.

Prosjektgruppen skal underveis ha tett dialog med referansegruppen. Det skal sikres at svenske erfaringer med risikobasert erstatningsordning ivaretas i arbeidet.”

Oppdatert: 15.04.2011