Krevende forvaltning av jerv


Jerv i vill natur
Jerv i vill natur
© BÅRD BREDESEN/NATURARKIVET
Oppdatert: 12.05.2011

Direktoratet for naturforvaltning (DN) iverksetter ekstraordinære uttak av jerv for å redusere skade på husdyr og tamrein.

Stortinget har fastsatt presise bestandsmål for alle de fire store rovviltartene. For jerv er det fastsatt et bestandsmål på 39 årlige valpekull. Dette bestandsmålet er verken et minimumsmål eller et maksimumsmål, som betyr at forvaltningen må innrettes slik at bestanden til en hver tid ligger nærmest mulig bestandsmålet.

Etter uttak av tispe og/eller valper fra 12 hi var det registrert 54 ynglinger av jerv i Norge før beitesesongen 2010. Av den grunn ble det gitt tillatelse til felling av 119 dyr kommende lisensfellingsperiode. Lisensfellingen pågår mellom 10. september og 15. februar.

47 jerver felt

Det er lisensfelling som skal være den normale fellingsformen for å redusere skade som jerv påfører husdyr og tamrein. I løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 47 dyr. Det er trolig flere grunner til at jakt på jerv ikke er spesielt effektiv, men jervens levevis, når på året jakten foregår og større interesse for andre arter og jaktformer kan være noen årsaker.

- Vi må erkjenne at lisensfellingen per i dag ikke er effektiv nok som virkemiddel til å regulere jervebestanden over hele landet. Samtidig ser vi at man lykkes med denne jaktformen i deler av landet, for eksempel i Hedmark fylke. Kompetanseoverføring fra disse områdene bør prioriteres i årene framover, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Selv om jervebestanden har økt de siste årene, ser vi ikke samme utvikling i dokumenterte og erstattede tap forårsaket av jerven på landsbasis. Utviklingen her har vært stabil eller nedadgående.

Ekstraordinære uttak av jerv nødvendig

Siden jervebestanden ligger over Stortingets målsetting, og lisensfellingen ikke er effektiv nok, har Direktoratet for naturforvaltning (DN) iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i flere områder denne våren for å redusere skadene på husdyr og tamrein. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO). Parallelt foregår også bestandsregistrering, noe som gjør uttak fra ynglehi utfordrende.

- I perioden mars-mai vil uttak av dyr fra ynglehi være den mest målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i det gjeldende området, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området. Men denne formen for utta har en del etiske utfordringer. Stortinget ønsker derfor at ordinær jakt skal være det viktigste bestandsregulerende tiltaket også for jerv, sier Sollie.

34 valpekull registrert

Hittil i 2011 (per 12. mai) er det registrert 34 valpekull av jerv i Norge. Ved ni av hiene er tispa og valpene avlivet. Totalt er det avlivet 48 jerver på ekstraordinære uttak denne vinteren og våren.

- Det er utfordrende, men nødvendig, å forvalte jerven etter de presise bestandsmålene som er fastsatt, og vi håper at vi med disse uttakene vil komme nærmere bestandsmålet ved inngangen til beitesesongen 2011, avslutter Sollie.

Oppdatert: 12.05.2011