Bestandsmålet nådd for gaupe, jerv og ulv


Gaupebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte målet.
Gaupebestanden ligger over det nasjonalt fastsatte målet.
© Foto: Stein Ø. Nilsen
Oppdatert: 01.06.2011

En oppdatert status fra Rovdata viser at bestandsmålet er nådd for gaupe, jerv og ulv i alle forvaltningsregioner. Dette betyr at rovviltnemndene har forvaltningsansvaret for disse artene, og at de fatter vedtak om kvotejakt, lisensfelling og kvote for betinget skadefelling.

For bjørn er ikke bestandsmålet nådd i noen av regionene som har et nasjonalt bestandsmål (region 5, 6, 7 og 8). Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fortsatt myndighet i disse regionene.

Rovdata har ansvaret for overvåking av disse artene gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Nå har de nettopp overlevert en oversikt over hvor mange ungekull av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som ble registrert i Norge i fjor. Resultatene danner utgangspunktet for hvordan forvaltningen av disse artene legges opp, og hvem som har myndighet til å fatte vedtak om felling og jakt.

Gaupe og jerv over bestandsmålet

Bestandene av gaupe og jerv ligger over det nasjonalt fastsatte målet, både på landbasis og i alle forvaltningsregioner. For gaupe er dette 65 årlige valpekull, mens det før jakt i 2011 ble registrert 74 familiegrupper. For jerv er bestandsmålet 39 årlige valpekull. Det ble registrert 66 valpekull i 2010, men tispe og/eller valper ble avlivet ved 12 hi, slik at antall valpekull før beitesesongen 2010 var 54.

 – Stortingets bestandsmål er verken et minimums- eller maksimumsmål. Det betyr at vi må forvalte slik at bestandene til enhver tid ligger nærmest mulig målet. I noen år har vi ligget over bestandsmålet for gaupe og jerv. Derfor er det åpnet for et omfattende uttak gjennom kvotejakt, lisensfelling og skadefelling, for å redusere skadene på husdyr og tamrein og for å bringe bestandene mer i samsvar med Stortingets bestandsmål, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN.

Nådd for første gang for ulv

Stortinget har bestemt at det skal være tre årlige valpekull av ulv i Norge. Familiegruppene skal ha hele reviret sitt innenfor Norges grenser, og et nærmere avgrenset forvaltningsområde for ulv.

For første gang siden Stortinget fastsatte målet i 2004 ble dette nådd sist vinter. Rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) overtok da forvaltningsansvaret for ulv innenfor sine regioner.

Tar tid for bjørnen

Det nasjonale bestandsmålet på 15 årlige ungekull for bjørn er ikke nådd. Rovdata har beregnet at det mest sannsynlig ble født seks kull med bjørnunger i 2010, basert blant annet på DNA-analyser av biologisk materiale fra bjørn i Norge. Det beregnede antallet ungekull ligger langt under målene for alle regionene og for hele Norge samlet. Likevel er det mulig å oppnå målene innenfor rimelig tid, dersom dødelighet forårsaket av mennesker holdes på et lavt nivå. Data fra det skandinaviske bjørneprosjektet viser at det er realistisk å nå bestandsmålene på bjørn innen 7-8 år i alle regionene og landet som helhet, bortsett fra i Nordland.

Betingede fellingstillatelser er fastsatt

Ved starten av hver beitesesong blir det gitt et visst antall betingede fellingstillatelser i hver av rovviltregionene i Norge. Dette er tillatelser som fylkesmennene administrerer. Dersom et rovdyr gjør skade på husdyr eller tamrein, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort. Slike betingede tillatelser blir gitt for å forhindre og forebygge at gaupe, jerv, ulv eller bjørn gjør skade på husdyr og tamrein.

Rovviltnemndene har nå fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for rovvilt som blir gitt for perioden fram til 15. februar 2012. DN har fastsatt antall betingede tillatelser på bjørn i region 5, 6, 7 og 8 i perioden fram til 15. oktober 2011. 

Alle tillatelser eller avslag på søknader om skadefelling legges fortløpende ut på Rovviltportalen under ”Søk etter fellingsvedtak”.


Oversikt over betingede fellingstillatelser for rovvilt

Forvaltningsregion  Bjørn    Ulv    Jerv  Gaupe Vedtak         
Region 1 - Vest-Norge   2  Vedtak fattet av nemnda
Region 2 - Sør-Norge 1 4 Vedtak fattet av nemnda
Region 3 - Oppland  2  Vedtak fattet av nemnda
Region 4 - Oslo/Akershus/Østfold 2 2* 1 3 Vedtak fattet av nemnda
Region 5 - Hedmark 6** 2* 4 2 Vedtak fattet av nemnda og DN
Region 6 - Midt-Norge 4** 5 Vedtak fattet av nemnda og DN
Region 7 - Nordland  2**  2 3 Vedtak fattet av nemnda og DN
Region 8 - Troms og Finnmark 5**  15 6 Vedtak fattet av nemnda og DN

* Betinget skadefellingstillatelse på til sammen 2 ulver for region 4 og 5.

**Ettersom bestandsmålet for bjørn ikke er oppnådd i regionene med mål om yngling er det Direktoratet for natrufovaltning som har fastsatt denne kvoten.

Oppdatert: 01.06.2011