Erstatningsordning for sau må justeres


Sau på utmarksbeite
Sau på utmarksbeite
© Naturarkivet @ Bård Bredesen
Oppdatert: 01.07.2011

Et ekspertutvalg har konkludert med at dagens erstatningsordning for husdyr er moden for revisjon. Utvalget har i løpet av våren 2011 vurdert ulike erstatningsprinsipper, men konkluderer med at dagens ordning i første omgang må justeres, og at ytterligere utredninger må til for å vurdere større omlegginger.

Ekspertutvalget har bestått av 15 personer med ulikt ståsted og faglig bakgrunn, og ble ledet av Direktoratet for naturforvaltning. Utvalget ble oppnevnt av Miljøverndepartementet, og fikk som mandat å sammenstille erfaringer og vurdere prinsipper for en fremtidig erstatningsordning for husdyr. Utvalget har gjennomgått og vurdert både rovviltdata, erstatningshistorikk, data om husdyrhold og dagens regelverk

De viktigste kriteriene for å kunne utvikle en fremtidig erstatningsordning med mindre konflikter enn dagens er identifisert og beskrevet. Alternative modeller for en slik ordning er vurdert opp mot kriteriene.

Utvalget konkluderer med at det ikke finnes en ny, enhetlig og enkel modell for ny erstatningsordning som et samlet utvalg med dagens kunnskapsnivå kan anbefale. Utvalget mener at en justering av dagens ordning bør iverksettes raskt. Endringene bør være på plass til beitesesongen 2012. Samtidig anbefaler utvalget en nærmere utredning av to mulige modeller for fremtiden, en modell som innebærer en geografisk differensiert erstatning og en som innebærer erstatning for alt tap på beite.   

Oppdatert: 01.07.2011