Forvaltningen vil øke kunnskapen om forholdet mellom rovvilt og tamrein i Midt-Norge


Oppdatert: 09.09.2011

Miljøverndepartementet (MD) har gjennom Direktoratet for naturforvaltning (DN) iverksatt et prosjekt for å øke kunnskapen vedrørende rovvilt og tamrein i Midt-Norge.

Den sørsamiske tamreinnæringa i Nord-Trøndelag har hatt økende tap av rein og nedgang i produktivitet de senere år. Reinnæringen mener gaupe og jerv står for de største tapene. Det er imidlertid vanskelig å forklare hvorfor tapstallene varierer mellom ulike reinbeitedistrikt. Rovviltforvaltningen har behov for mer kunnskap for å forstå helheten i tapsomfang og tapsårsaker, slik at situasjonen for sørsamisk reindrift kan bedres.

MD har gjennom DN iverksatt et prosjekt for å øke kunnskapen vedrørende rovvilt og tamrein i Midt-Norge. Pågående studier av produksjon i reindrifta i Skjækerfjell og Østre-Namdal reinbeitedistrikt (finansiert av MD og LMD) kan derved kompletteres med studier i ytterligere distrikter i området. Fra forvaltningens side er det ønskelig at en slik utvidelse også omfatter områdene på Fosen. Fosen reinbeitedistrikt er et kystnært distrikt, og studier her vil gi oss verdifull tilleggskunnskap. I området har den regionale rovviltnemnda i sin forvaltningsplan lagt til grunn at Fosen ikke skal ha reproduserende jerv og gaupe-bestander. For jerv har det i de siste år vært ekstraordinære uttak i regi av SNO etter avsluttet lisensjakt på jerv. Det forventes også i de nærmeste år høye fellingskvoter på både jerv og gaupe i området. Dersom slike kvoter fastsatt av den regionale rovviltnemda ikke gir et tilstrekkelig høyt uttak, vil eventuelle ekstraordinære uttak bli vurdert i dialog med rovviltnemnda og reindriftsinteressene i området

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i flere år studert gaupe og jerv sør og nord i landet, og har derfor god kunnskap om artene og deres arealbruk i disse studieområdene. Effekten av uttak av rovvilt er tidligere ikke studert, og det er derfor ønskelig fra forvaltningen at det i planleggingen av et forskningsprosjekt i området tas hensyn til muligheten for å evaluere og vurdere dette. Dette kan best studeres i et område der man har god oversikt over både uttak og bestand.

Beslutninger om uttak av rovvilt er forvaltningens oppgave, og både rovviltnemnda og Direktoratet fatter slike beslutninger. Studier av konsekvensene av beslutninger de nærmeste år for tapsomfang og tapsårsaker vil være en oppgave for det kommende forskningsprosjektet i NINA’s regi.

Prosjektet ferdigstilles i 2016.

Oppdatert: 09.09.2011