Rovbasen


Rovbase er et verktøy med viktig informasjon for forvaltningen av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Databasen oppdateres av Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning.

Jerv
Jerv
© Bård Bredesen/Naturarkivet

Rovviltopplysninger fra lokale kilder

Åpne RovbaseMye av informasjonen som legges inn i databasen er basert på opplysninger og tips fra lokale kilder og enkeltpersoner, og er viktige bidrag i vår kunnskap om utbredelsen av rovdyr.  Databasen inneholder også organiserte registreringer og laboratorieanalyser. De omfatter undersøkelser av husdyr og tamrein drept av rovdyr, spor og sportegn fra rovdyr som er undersøkt og godkjent av Statens naturoppsyn, og ekskrementer og hårprøver fra rovdyr som er samlet inn av organisert feltpersonell, elgjegere og via forskningsprosjekter.

Se grafer, kart og last ned tabeller

Dataene kan vises på kart, som graf eller lastes ned som en exel-fil. Ofte finnes det sammenhenger mellom ulike data. For eksempel kan DNA-analyser gi informasjon om hvor langt en hannbjørn kan vandre, eller hvilke områder en gitt jerv har oppholdt seg i. En kan også gå inn på datafanen som viser kadaver og se om det er registrert jervskader i samme område som det er DNA-identifisert jerv, men denne datatjenesten er ikke laget for å analysere slike sammenhenger. Derfor har vi lagt til rette for at data kan hentes ut til en exel-fil og reorganiseres og analyseres i forhold til behov den enkelte har.

Viktig verktøy

Rovbase er et forvaltningsverktøy som tar vare på informasjon som er viktig for forvaltning av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Rovbasen oppdateres av fylkesmannen i respektive fylker, Statens naturoppsyn, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i henhold til Norges nasjonale overvåkingsprogram for rovvilt.

For ytterligere informasjon kontakt fylkesmannen

For detaljer eller ytterligere spørsmål kan du kontakte  fylkesmannen i det aktuelle fylket du ønsker mer informasjon om. Rovbase viser også enkelte data fra Sverige av individer som er identifisert på grunnlag av DNA-analyser, men disse dataene er ikke fullstendige.

Rovbase er utviklet og driftet av Miljødirektoratet.

Oppdatert: 28.08.2015