Endret myndighetsforhold på jerv


Oppdatert: 30.09.2011

I år ble det registrert 58 ungekull av jerv i Norge. Dette er en nedgang i forhold til i fjor, viser en fersk rapport fra Rovdata. Nedgangen i Oppland har ført til at rovviltnemnda i denne regionen nå mister sin myndighet til å fatte fellingsvedtak på jerv.

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er 39 årlige valpekull fordelt på fem rovviltregioner. Med unntak av region 3, Oppland, har de andre rovviltregionene med bestandsmål på jerv nådd dette. Oppland har de siste årene ligget rundt bestandsmålet, men nedgangen i antall valpekull i 2011 fører til at myndigheten til å fatte fellingsvedtak på jerv i denne regionen overføres fra rovviltnemnda til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

 

Flere hiuttak i vår for å redusere skader

Fordi lisensfellingen ikke ga det ønskede resultatet i flere regioner sist vinter, iverksatte Direktoratet for naturforvaltning ekstraordinære uttak av jerv våren 2011 for å redusere skadene på sau og tamrein. Blant annet ble det gjennomført uttak ved 9 hilokaliteter hvor tispe og valper ble felt. Det betyr at antall valpekull av jerv før beitesesongen var 49.

 

Avgang av 104 jerver siste år

I perioden fra 10. september i fjor og til 9. september i år har det blitt felt 48 jerver under lisensfellingsperioden. I tillegg har Statens naturoppsyn (SNO) gjennomført uttak i form av skadefelling på oppdrag fra DN hvor totalt 44 dyr er felt i løpet av våren. 10 dyr er døde av andre årsaker og to jerver er felt under skadefelling i sommer.

Rovviltnemndene har nylig fattet vedtak om kvote for lisensfelling for vinteren 2011/2012. Totalt er det fastsatt en kvote på 124 jerv. Kvotene er fastsatt ut fra behovet for å redusere skadene på sau og tamrein, og det at vi nasjonalt fortsatt ligger over bestandsmålet for jerv.

 

Funn av døde valper

Ved 15 av hilokalitetene som SNO sjekket i vår ble det funnet døde valper. Ungedødeligheten hos jerv er relativt stor. Undersøkelse har vist at overlevelsen fra ungene forlater hiet omtrent tre måneder gamle og til de er ett år er 80 prosent, men dødeligheten før tremåneders alder er en del høyere. Hovedårsaken til dødeligheten er at ungene blir drept av andre jerver eller andre dyr, eller dør av sult og sykdom.

 

Oppdatert: 30.09.2011