Åpner for ekstraordinære uttak av bjørn


Direktoratet åpner for ekstraordinære uttak av bjørn.
Direktoratet åpner for ekstraordinære uttak av bjørn.
© Bård Bredesen, Naturarkivet
Oppdatert: 14.10.2011

Lisensfellingen av bjørn er avsluttet. I tråd med Stortingets rovviltforlik, åpner Direktoratet for naturforvaltning (DN) for ekstraordinære uttak av bjørn i utvalgte områder.

Rovviltforliket presiserer at det skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling. I år ble lisensfellingen avsluttet 15. oktober, og to bjørner ble skutt av den tildelte kvoten på 27 dyr.

For å kunne fatte vedtak om ekstraordinært uttak må det være sannsynlig at bjørn har gjort skade på husdyr eller tamrein, og tiltaket må målrettes mot prioriterte beiteområder. Vedtak om ekstraordinære uttak skal skje i nær dialog med rovviltnemndene. 

Uttak i prioriterte områder

– Så fort vær- og føreforhold ligger til rette, vil vi sende ut mannskaper for å få bekreftet eventuelle observasjoner av bjørn og så raskt som mulig fatte vedtak om å ta ut bjørn. I første omgang i de tre prioriterte områdene Neiden, Hattfjelldal og Hedmarksvidda. De er valgt med bakgrunn i dialogen vår med rovviltnemndene og de skadene som er gjort på sau i disse områdene, sier direktør Janne Sollie i DN.

Ekstraordinære uttak er ressurskrevende, og på denne tiden av året er det få timer med godt dagslys. For å kunne lykkes må forholdene være optimale.  Statens naturoppsyn (SNO) vil få oppdraget med å skyte bjørnene. 

SNO er i beredskap

– Vi har bedt SNO om å være i beredskap, både for å få bekreftet observasjoner av bjørn og starte forsøk på felling. SNO skal til enhver tid benytte den metoden de mener er best egnet. Vi oppfordrer alle som ser bjørnespor i de områdene det er aktuelt med uttak om å varsle nærmeste rovviltkontakt i SNO, sier Sollie.

Totalt kjenner vi til at 15 bjørner er drept i Norge i 2011. 11 av disse ble skutt på skadefelling i sommer, én er felt i påberopt nødverge og én ble påkjørt av tog. To er skutt på lisensfelling. 

Nest høyeste uttak i nyere tid

Bare én gang tidligere, i nyere tid, har vi registrert et høyere uttak av bjørn i løpet av ett år: I 2009 ble det felt 18 bjørner. De siste fem årene har det vært en kjent avgang på 67 bjørn i Norge. 

DN er ikke fornøyd med lisensfellingen, til tross for at 15 bjørner er tatt ut så langt i år. I noen områder med hyppige skader på sau er det ikke felt bjørn i 2011, selv om det har vært åpnet for både skadefelling og lisensfelling.  DN har hatt dialog med alle de aktuelle rovviltnemndene for å se på behov og prioritet for ekstraordinære uttak etter lisensfellingen.

– Vi har vurdert både skader påvist i år og hvilke skader som er gjort i beiteområdene de foregående årene. Forebyggende tiltak, hva som er gjort av uttak av bjørn inneværende år og hvordan skadebildet har utviklet seg etter uttaket er viktige momenter i vurderingen vår, sier Janne Sollie. 

Gir støtte til å øke kompetansen

Stortingsforliket presiserer at lisensfelling fortsatt skal være hovedvirkemidlet i bestandsregulering av bjørn, men dette tiltaket alene har ikke gitt ønsket effekt. I tråd med Stortingets rovviltforlik arbeider DN derfor med tiltak som kan heve lisensjegernes kompetanse. DN vil blant annet gi faglig og økonomisk støtte til Norges Jeger- og Fiskerforbund sin satsing på et kurssenter i Flå. 

I Rovbase finner du informasjon om døde bjørner, og sau som er tatt av bjørn.

Oppdatert: 14.10.2011