Tyder på nedgang i rovviltskader på sau


Rovviltkontakt Christen Bårdsløkken under kadaverundersøkelse.
Rovviltkontakt Christen Bårdsløkken under kadaverundersøkelse.
© Anna Bårdsløkken
Oppdatert: 26.10.2011

Antall påviste rovviltskader på sau har gått ned på landsbasis i 2011, i forhold til i fjor. Det viser foreløpige tall fra Statens naturoppsyn (SNO). Sammenlignbare tall for de siste fem årene viser også en nedgang.

De siste fem årene er det påvist nærmere 40 prosent færre rovviltskader forårsaket av bjørn og gaupe, mens for jerv er reduksjonen over 30 prosent.

– Ulveskadene vil variere mye fra år til år. Det skyldes i stor grad at unge dyr vandrer ut fra flokken, og de kan gjøre stor skade dersom de beveger seg inn i områder med sau på beite, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen ved rovviltseksjonen i SNO. 

Vurderer kadaver

Tallene er basert på vurderinger av kadaver, en jobb SNO gjør gjennom beitesesongen. Samme metode ligger til grunn for vurderingene gjennom hele den aktuelle perioden. SNO presiserer at tallene er foreløpige. 

– Dette dreier seg kun om de tilfellene så langt i år hvor sau er gjenfunnet og har fått påvist rovviltskade. Erfaring viser at en begrenset andel av det reelle tapet blir oppdaget og rapportert i løpet av beitesesongen, sier Knutsen. 

 

Påvist dødsårsak/År

2007

2008

2009

2010

2011

Bjørn

994

682

961

802

608

Gaupe

485

547

544

430

298

Jerv

634

450

346

416

430

Kongeørn

144

127

213

212

193

Ulv

525

89

425

230

242

Fredet rovvilt

72

72

88

63

55

Totalt innrapporterte skadesaker*

5988

4773

5697

5266

4518

Foreløpig oversikt over påviste rovviltskader på sau for sammenlignbar periode i årene 2007-2011. Tallene er hentet fra Rovbase den 25. oktober i år. De omfatter funn av skadetilfeller i perioden 1. januar til 10. oktober som er innrapportert til SNO og vurdert som dokumentert eller antatt drept av rovvilt.* Uavhengig av dødsårsak og vurdering. 

Forskjeller mellom regionene

Selv om landsoversikten viser en klar nedgang i påviste skader forårsaket av bjørn, er det store forskjeller mellom de ulike regionene. Enkelte områder i Hedmark, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark opplever årlig at bjørnen gjør stor skade. Direktoratet for naturforvaltning (DN) vurderte nylig bjørneskadene som er påvist i år, og hvilke skader som er gjort i beiteområdene de foregående årene.

 – Disse tallene blir sett i forhold til antall individer vi vet er skutt gjennom skadefelling og lisensfelling. Det igjen ligger til grunn for hvordan vi har prioritert de ulike områdene med tanke på ekstraordinære uttak av bjørn, etter at perioden med lisensfelling var over, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen ved viltseksjonen i DN. 

Send søknad elektronisk          

Fristen for å sende inn søknad om rovvilterstatning er 1.november, og direktoratet oppfordrer alle som har mulighet til å sende søknaden elektronisk. Etter at fristen er utløpt vil fylkesmennene behandle alle søknader som har kommet inn og fortløpende betale ut erstatning, senest innen utgangen av året. I januar vil vi ha den fullstendige oversikten over tapstall for beitesesongen 2011.

 Nærmere detaljer om rovdyrskader i regioner, fylker og kommuner kan du finne ved å gå inn på Rovbase innsyn og søke etter kadaverfunn.

 Hvis du ønsker å lære mer om hvordan rovdyrskader vurderes finner du informasjon om dette i boka ”Drept av rovvilt?” som ligger tilgjengelig i PDF-format på www.naturoppsyn.no. Boka kan også bestilles i feltkvalitet for 100 kroner. Informasjon om hvordan du bestiller den finnes på samme nettside.

 

    Påviste rovviltskader 2007 – 2011. Foreløpige tall for perioden 1. januar til 10. oktober alle år.

Oppdatert: 26.10.2011