Ekstraordinære uttak av bjørn avsluttet


Bjørn2
Bjørn
© Bård Bredesen/Naturarkivet
Oppdatert: 29.11.2011

Bjørnene har normalt gått i hi nå, og vi kan ikke forvente flere observasjoner i høst. Til våren blir det gjort nye forsøk på å lokalisere og felle bjørn i utvalgte områder.   

Det er felt 15 bjørner i Norge i 2011. I tråd med Stortingets rovviltforlik åpnet Direktoratet for naturforvaltning (DN) for ekstraordinære uttak av bjørn i utvalgte områder denne høsten, fordi lisensfellingen ikke ga tilfredsstillende uttelling.

I enkelte områder med store skader på sau har man ikke lykkes med å felle noen dyr, selv om det har vært åpnet for både skadefelling og lisensfelling. To bjørner ble skutt av den tildelte kvoten på 27 dyr i perioden 21. august til 15. oktober. Ingen dyr er felt etter at perioden for lisensfelling var over, til tross for at feltmannskapene har forsøkt å finne spor og bjørn.

Gjør nye forsøk

Ekstraordinære uttak av bjørn skal i hovedsak iverksettes på høsten, før bjørnene går i hi. Hvis forsøkene mislykkes, vil det i enkelttilfeller være aktuelt å prøve på nytt påfølgende vår. Det gjelder dersom bjørn da blir påvist i områder hvor uttak er høyt prioritert.

– Til våren er det aktuelt å følge opp de samme områdene som vi har prioritert i høst. Det vil si Neiden, Hattfjelldal, Holtålen og Hedmarksvidda, sier direktør Janne Sollie i DN.

Prioriterte beiteområder

DN har valgt å rette de ekstraordinære uttakene mot prioriterte beiteområder, hvor det er påvist at bjørn har gjort store skader. Hensikten er å avverge fremtidige skader i størst mulig grad. Siden få dyr ble skutt under lisensfellingen har denne prioriteringen vært krevende.

– Vurderingen vår bygger på skader påvist i år, og hvilke skader som er gjort i beiteområdene de foregående årene. Muligheten for å gjennomføre andre tiltak enn felling, hvor mange bjørn som er felt inneværende år og fremtidig skadepotensial er også viktige momenter, sier Sollie.

Avhengig av observasjoner

Etter endt lisensfelling har Statens naturoppsyn (SNO) både forsøkt å felle bjørn og vært ute i felt for å få bekreftet observasjoner i de prioriterte områdene. DN har fattet ett vedtak om felling av bjørn, i Holtålen i Sør-Trøndelag 22. oktober, uten resultat. Blant annet ble helikopter satt inn i forsøket på å felle bjørnen. SNO avbrøt operasjonen fordi bjørnen trakk inn i et område med vanskelig terreng, og sporene ble borte.

– Svært få observasjoner av bjørn i de prioriterte områdene i høst har vært den største utfordringen. Vi er avhengige av å få lokalisert individer for å lykkes, sier Sollie.

I Neiden har SNO, sammen med representanter fra beitelaget og det lokale fellingslaget, gjort forsøk på å lokalisere bjørn. De har søkt gjennom området uten å finne spor. I tillegg har SNO vært ute i felt for å følge opp to meldinger om bjørn i Hattfjelldal. På Hedmarksvidda har det ikke kommet meldinger om bjørneaktivitet.

Fåtallig art

– Felling av en fåtallig art som bjørn er svært krevende, og det er umulig å gi garantier for at hele lisensfellingskvoten blir tatt ut. I henhold til rovviltforliket vil vi likevel så langt det er mulig sette i verk tiltak for å innfri lisensfellingskvoten, sier Janne Sollie.

Hannbjørners vandringsmønster tilsier at antallet bjørner i prioriterte beiteområder vil variere mye over tid. Enda mer komplisert blir det når bjørn som gjør skade på sau på sommeren ofte beveger seg til nye områder gjennom høsten og fram til de går i hi.

Oppdatert: 29.11.2011