Starter ekstraordinære uttak av jerv


Jerv i vinterlandskap
Jerv i vinterlandskap
© Lars Gangås
Oppdatert: 16.12.2011

Forsøkene på å felle flere jerv trappes opp. Allerede før jul starter Direktoratet for naturforvaltning (DN) med ekstraordinære uttak under lisensfellingsperioden i enkelte områder. Det skjer i tråd med Stortingets rovviltforlik.

DN har myndighet til å fatte vedtak om hvor og hvordan ekstraordinære uttak av jerv skal settes i gang. Fortsatt er målet at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden, men i rovviltforliket er det presisert at ekstraordinære uttak, gjennomført av miljøforvaltningen, så langt det er mulig skal gjennomføres under lisensfellingsperioden. 

– Bestanden av jerv har ligget høyt over bestandsmålet de siste årene, til tross for at antallet som er felt gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak har økt. Når vi fatter vedtak vurderer vi skader på sau og rein og tar hensyn til Rovdata sine beregninger av hvor stor jervebestanden er, sier direktør Janne Sollie i DN. 

De områdene som rovviltnemndene har definert som prioriterte beiteområder har fortrinn i de enkelte regionene. Med bakgrunn i bestandssituasjonen i enkelte regioner kan det likevel bli aktuelt å ta ut individer i områder hvor rovdyr har prioritet. 

Statens naturoppsyn (SNO) får oppdraget med å ta ut jervene. Så langt det er mulig skal det gjøres under lisensfellingsperioden som avsluttes 15. februar, men SNO sine mannskaper søker å unngå områder hvor det pågår intensiv lisensfelling. 

Aktuelt med helikopter

– Vi skal gjennomføre uttaket mest mulig effektivt. Det betyr blant annet at det er aktuelt å benytte helikopter, men uansett trenger vi gode lys- og sporingsforhold. Jerven beveger seg over store områder, sier Sollie. 

Nord i landet er lysforholdene en utfordring, og der vil forsøk med helikopter først bli aktuelt et stykke ut i det nye året. I sør er forholdene enklere, og få felte jerv hittil i lisensfellingsperioden gjør at DN nå fatter vedtak om å ta ut to jerver i prioriterte beiteområder i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal).   

Dialog med rovviltnemndene

– Vi vurderer kontinuerlig å ta ut jerv også i de andre regionene. Lisensfellingen pågår samtidig som fylkesmennene kan starte skadefelling på eget initiativ, og vedtak om ekstraordinære uttak skjer i nær dialog med de regionale rovviltnemndene, sier Sollie. 

Fylkesmannens myndighet til å åpne for skadefelling går ut 15. februar, samtidig som lisensfellingen avsluttes. Da går vi inn i perioden hvor drektige jervetisper føder ungene sine. Etter den tid kan ikke uttak gjøres uten å være helt sikker på at man ikke feller ei tispe med unger. 

Flest jerv i region 6 og 8

Det nasjonale målet for jerv er på 39 årlige valpekull som er fordelt mellom seks ulike regioner. En rapport Rovdata har publisert i år viser at det i gjennomsnitt er født 59 valpekull de siste tre årene. Den viser også at det er i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 8 (Troms og Finnmark) det er blitt født flest kull. Alle regionene bortsett fra region 3 (Oppland) ligger over det fastsatte bestandsmålet. 

Lisensfellingsperioden for jerv starter 10. september og avsluttes 15. februar. Før jakten fattet rovviltnemndene vedtak om en rekordstor lisensfellingskvote på til sammen 124 jerv. Hittil er det felt 18 jerv under lisensfellingen, med følgende fordeling: 

Region 3 – 3

Region 5 – 7

Region 6 – 6

Region 8 – 2 

Lisensfelling fortsatt viktigst

Også tidligere år har DN gjennomført omfattende uttak av jerv, og vinteren 2011 ble det tatt ut til sammen 49 individer. 30 av disse var tisper eller valper tatt ut gjennom hiuttak.

– Målet nå er at uttak av tispe med unger etter hvert kan reduseres til et minimum, sier Janne Sollie. 

Stortingsforliket presiserer at lisensfelling fortsatt skal være hovedvirkemidlet i bestandsregulering av jerv. I tråd med Stortingets rovviltforlik arbeider DN derfor med tiltak som kan heve lisensjegernes kompetanse. DN vil blant annet gi faglig og økonomisk støtte til Norges Jeger- og Fiskerforbund sin satsing på et kurssenter i Flå.  

I Rovbase finner du informasjon om døde jerver, og sau og rein som er tatt av jerv.

Oppdatert: 16.12.2011