Liten endring i tap av rein til rovvilt


Rein på finnmarksvidda
Rein på finnmarksvidda
© Susanne Hanssen
Oppdatert: 28.12.2011

Nesten 21 000 rein ble siste år erstattet som tatt av rovvilt. I Øst-Finnmark har flere rein blitt tatt av rovvilt siste år, mens færre dyr er tatt i Vest-Finnmark. For resten av landet er det liten endring fra forrige år.

Selv om det er noen variasjoner fra år til år, viser en oppsummering av erstatningsoppgjøret at tap av rein til rovvilt har vært forholdsvis stabilt de siste tre årene.

Totalt ble det gitt ca. 72 millioner kroner i erstatning for tapte dyr siste reindriftsår. Reindriftsåret strekker seg fra 1. april 2010 til 31. mars 2011, altså før Stortingsforliket om rovvilt fra juni 2011.

Dokumenterte skader danner grunnlag

Antall rein som er undersøkt og dokumentert tatt av rovdyr utgjør hovedgrunnlaget når erstatningen beregnes. Reineiere kan også få erstattet dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt hvis det vurderes som overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden.

– I perioden er nesten 1 250 rein påvist drept av fredet rovvilt. Dette utgjør omtrent 6 prosent av de dyrene som det blir utbetalt erstatning for. De dokumenterte tapene økte dermed litt sammenlignet med året før, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Reineierne har rapportert at 80 000 rein har gått tapt av ulike årsaker det siste reindriftsåret. Reineierne har søkt om erstatning for ca. 67 000 av disse dyrene Mangelfull dokumentasjon på rovviltskade i reinflokkene er hovedårsaken til spriket mellom antallet det er søkt erstatning for og antallet erstattede dyr.

Gaupa gjør størst skade

Selv om tap til jerv og kongeørn øker litt, er det fortsatt gaupa som gjør størst skade. 500 rein er påvist tatt av gaupe gjennom de undersøkelsene SNO sine rovviltkontakter har gjort i reindriftsåret. Totalt er 7 544 rein erstattet som drept av gaupe.

– Selv om antallet erstattede dyr er forholdsvis stabilt, har erstatningsutbetalingene økt med omtrent 12 millioner det siste året. Dette skyldes i hovedsak at det er erstattet flere simler og at satsene for erstatning har økt, sier Austmo. 

Oppdatert: 28.12.2011