Laveste sauetap på ti år


Sau i Jotunheimen.
Sau i Jotunheimen.
© Bård Bredesen, Naturarkivet
Oppdatert: 05.01.2012

Stadig færre sau blir drept av fredet rovvilt i Norge. Fjorårets tapstall er de laveste på ti år, og siden 2007 har tapene gått ned med 25 prosent på landsbasis.

– Flere gauper og jerv er skutt de siste årene, og det er gjennomført andre målrettede tiltak for å forebygge tap av sau. I tillegg til jakt og felling av rovdyr dreier det seg blant annet om seinere slipp av sau, tidlig nedsanking, skifte av beiteområder og rovviltsikre gjerder. Tiltakene er sannsynligvis hovedårsaken til at vi ser en nedgang i antall sau som er drept av rovdyr, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. 

Søkt erstatning for 5 000 færre dyr

Fra 2010 til 2011 har antall dyr det er søkt erstatning for gått ned fra 56 000 til 51 000. Etter beitesesongen 2011 utbetalte fylkesmennene erstatning for omtrent 30 000 sau som er antatt drept av fredet rovvilt. Dette er en nedgang på 3 000 dyr fra beitesesongen 2010, og på 10 000 dyr fra beitesesongen 2007. 

Til tross for en positiv trend jobber forvaltningen kontinuerlig for ytterligere å redusere antall sau som blir tatt. Målrettede tiltak er viktig i arbeidet med å forebygge skader.

– Stortingets rovviltforlik gir føringer for dette.  Det handler både om å ta ut rovdyr som gjør skade i prioriterte beiteområder, men også om forebyggende tiltak og tilpasninger i områder der rovvilt skal ha prioritet, sier Sollie. 

Jerven tar flest

Fortsatt er det jerven som gjør mest skade, til tross for at det er gjort mye for å redusere bestanden. Siden 1. januar 2007 er det er registrert 346 døde jerver i Norge. 10 000 sauer er erstattet som tapt til jerv i 2011, og det er på samme nivå som foregående år, men betydelig lavere enn i 2007. Da ble 15 000 dyr erstattet etter antatte jerveskader. 

Betydelig nedgang i bjørneskader

Det er store endringer i skader gjort av bjørn og gaupe. I 2011 ble det erstattet 3 850 sau og lam som tatt av bjørn. Dette bestyr en nedgang på 20 prosent fra 2010 og hele 45 prosent fra 2009. Siden 2007 er det registrert 67 døde bjørner i Norge. 

Når det gjelder gaupeskader ser vi en nesten tilsvarende utvikling. 7 500 sau og lam ble erstattet som tatt av gaupe i 2011, og dette tilsvarer 15 prosent nedgang fra 2010 og 25 prosent nedgang fra 2009. I Norge er det registrert 618 døde gauper siden 1. januar 2007. 

Kongeørnskadene har det siste året økt fra ca. 1 500 dyr erstattet til ca. 1 800 dyr erstattet. 

Nedgang også i dokumentasjon

I 2011 ble 1 933 døde sau og lam funnet og påvist drept av fredet rovvilt, og det er det laveste antallet på 10 år. Dette utgjør bare 3,8 prosent av de dyrene som er søkt erstattet. Likevel blir samme prosentandel av de tapte dyrene erstattet.  

 – Erfaringsvis finner vi bare igjen en liten del av de dyrene som er tatt av rovvilt. Derfor kan Fylkesmannen erstatte sau og lam som ikke er gjenfunnet, hvis andre forhold forteller at det er sannsynlig at rovvilt står bak, sier Janne Sollie.

 Du finner fylkesvise oversikter og detaljer i erstatningsoppgjøret på www.rovviltportalen.no.

 Oversikt over sau erstattet som tapt til rovvilt.

Oppdatert: 05.01.2012