Rekordmange jerv felt


Jerv løper pa snø_Roy Andersen web
Foto: Roy Andersen
© Roy Andersen, NINA
Oppdatert: 16.02.2012

62 jerv er felt i løpet av lisensfellingsperioden og en tredel av dem etter vedtak om skadefelling. Dette er det høyeste antallet i nyere tid

Lisensfellingen ble avsluttet 15. februar. Da var det registrert 62 jerv som er felt siden starten 10. september i fjor. 19 av dyrene ble skutt etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) fattet vedtak om skadefelling.

– Det er første gang vi setter i gang ekstraordinære uttak på et så tidlig tidspunkt, og det er gjort for å følge opp rovviltforliket. Aldri før i nyere tid er det felt så mange jerv i denne perioden, sier direktør Janne Sollie i DN.

Avhengig av gode spor

Stortingets rovviltforlik av 17. juni 2011 sa at miljøforvaltningen skulle ta større ansvar for å få fylt de kvoter som rovviltnemndene har satt for lisensfelling av jerv. DN ble også bedt om å gjennomføre uttak av jerv under lisensfellingsperioden, ett oppdrag som Statens naturoppsyn (SNO) har utført.

Jerven beveger seg over store områder, og fellingslagene er avhengige av gode forhold for å lykkes. SNO har brukt helikopter for å finne nødvendige spor etter rovdyret, men ustabilt vær har tidvis gjort det vanskelig.

Kjent avgang av jerv i lisensfellingsperioden de 11 siste årene

Hiuttak fortsatt aktuelt

Til tross for at det i sesongen 2011/2012 er felt flere jerv enn før, er det et stykke igjen for å fylle kvoten rovviltnemndene har satt. Nemndene åpnet for å ta ut 128 dyr, flere enn noen gang før.

DN har myndighet til å fatte vedtak om hvor og hvordan ekstraordinære uttak av jerv skal settes i gang. Bestanden har ligget høyt over bestandsmålet de siste årene, til tross for at antallet som er felt gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak har økt.

 – Utover våren vil vi fortløpende vurdere å iverksette ekstraordinære uttak av jerv, blant annet basert på resultater fra SNO sin registrering av jerv. Skader på sau og rein og rovviltnemndenes prioriteringer, er også viktige kriterier for de vurderingene vi gjør, sier Sollie.

Fortrinn i prioriterte beiteområder

De områdene som rovviltnemndene har definert som prioriterte beiteområder har fortrinn i de enkelte regionene. Stortingsforliket presiserer at det skal være en tydelig forskjell mellom disse områdene og områder der rovvilt skal ha prioritet.

Likevel kan det i noen regioner bli aktuelt å ta ut individer også i områder hvor rovdyr har prioritet. Dette avhenger av hvordan situasjonen er for bestanden. Vedtak om ekstraordinære uttak skjer i nær dialog med de regionale rovviltnemndene.

Mest effektiv i Hedmark

Selv om vi ser bort fra jerv felt på skadefelling, er det fortsatt rekordmange jerv som er tatt ut. 43 jerv er skutt eller tatt i bås av lisensjegere under den ordinære jakten, mot 37 foregående år.

 – Denne utviklingen er positiv. Rovviltforliket forteller at lisensfellingen fortsatt skal være det viktigste virkemidlet for å regulere bestanden av jerv, sier Sollie.

Lisensjegere i Hedmark er mest effektive. Både den ordinære kvoten på åtte dyr og tilleggskvoten på fire dyr ble fylt. Også i fylker som Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Troms viser jegerne god og til dels økende effektivitet.

 

 

Oppdatert: 16.02.2012