Aktuelt å felle bjørn til våren


Bjørn.
Bjørn.
© Bo Kristianson
Oppdatert: 06.03.2012

Bjørnene går snart ut av hiet, og i løpet av våren vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) på nytt prøve å felle bjørn. Dette er en oppfølging av rovviltforliket og forsøkene på ekstraordinære uttak i fjor høst.

Lisensfellingen av bjørn høsten 2011 ga ikke tilfredsstillende resultat. Derfor åpnet DN for ekstraordinære uttak i utvalgte områder, i tråd med Stortingets rovviltforlik, men ingen dyr ble felt etter at perioden for lisensfelling var over. I november varslet DN at det i enkelttilfeller vil være aktuelt å åpne for ekstraordinære uttak igjen, når bjørnene forlater hiet til våren.

– Vi vil følge opp de samme områdene som vi prioriterte i høst. Det vil si Neiden, Hattfjelldal, Holtålen og Hedmarksvidda. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre ekstraordinære uttak i andre prioriterte beiteområder hvor det er stor fare for at bjørn kan gjøre skade, sier direktør Janne Sollie i DN.

Vurderingene skjer uavhengig av om det er søkt om felling av bjørn i disse områdene. Prioriteringene skjer på grunnlag av skader i 2011 og tidligere år, muligheten for å gjennomføre andre tiltak enn felling, hvor mange bjørner som er blitt felt i området tidligere år og fremtidig skadepotensial.

Ulike virkemidler i ulike områder

I tråd med rovviltforliket er ulike virkemidler aktuelle, avhengig av om det dreier seg om prioriterte beiteområder eller områder hvor ynglende bjørn har prioritet. Det vil ikke være aktuelt å igangsette ekstraordinære uttak i det rovviltnemndene har prioritert som yngleområder for bjørn. I slike områder skal forebyggende tiltak, for eksempel tidligere nedsanking av sau og rovviltavvisende gjerder, vektlegges for å hindre tap av dyr på beite.  

Dialog med rovviltnemndene

Det er DN som fatter vedtak om ekstraordinære uttak, og Statens naturoppsyn (SNO) vil få ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Vedtak skal skje i nær dialog med rovviltnemndene.

Det ble totalt felt 15 bjørner i Norge i 2011, og av disse ble to bjørner skutt under lisensfellingsperioden som varte fra 21. august til 15. oktober. I enkelte områder med store skader på sau lykkes man ikke med å felle bjørn, selv om det ble åpnet for både skadefelling og lisensfelling.

Få observasjoner av bjørn

En årsak til at man ikke lyktes med å gjennomføre ekstraordinære uttak i høst var at det ble observert svært få bjørner i de prioriterte områdene. I flere av områdene ble det ikke sett bjørn i denne perioden. 

– Å felle individer av en fåtallig art som bjørn er svært krevende, og det er umulig å gi garantier for at hele lisensfellingskvoten blir tatt ut. I henhold til rovviltforliket vil vi likevel så langt det er mulig sette i verk tiltak for å innfri kvoten, sier Janne Sollie.

 SNO vil prøve å finne spor og bjørn i aktuelle områder når bjørnene forlater hiene i vår. DN oppfordrer også folk som finner bjørnespor til å melde fra om dette til SNO.

Oppdatert: 06.03.2012