Vedtak om felling av bjørn i Telemark


Bjørn.
Bjørn.
© Bård Bredesen, Naturarkivet
Oppdatert: 15.03.2012

En bjørn er observert i grenseområdet mellom Tokke og Vinje kommuner i Telemark fylke. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fattet vedtak om å felle denne bjørnen for å forhindre skade på sau kommende beitesesong.

Vedtaket er en oppfølging av rovviltforliket og forsøkene på lisensfelling og ekstraordinære uttak i fjor høst.

 Lisensfellingen av bjørn høsten 2011 ga ikke tilfredsstillende resultat. Derfor åpnet DN for ekstraordinære uttak i utvalgte områder, i tråd med Stortingets rovviltforlik, men ingen dyr ble felt etter at perioden for lisensfelling var over. I november varslet DN at det i enkelttilfeller vil være aktuelt å åpne for ekstraordinære uttak igjen, når bjørnene forlater hiet til våren.  

– Vi åpner for felling av bjørn i dette området for å forhindre skade på sau kommende beitesesong. Vi har vurdert skader i 2011 og tidligere år, muligheten for å gjennomføre andre tiltak enn felling og resultatet av skadefelling og lisensfelling sist høst, sier direktør Janne Sollie i DN. 

Dokumenterte bjørneskader

Det aktuelle området ligger langt utenfor områder hvor ynglende bjørn har prioritet. Ekstraordinære uttak er aktuelt så lenge det er fare for skade på husdyr eller tamrein. I området hvor bjørnen nå er observert ble det dokumentert bjørneskader på sau i september i fjor. Vurderingene er også drøftet med rovviltnemnda i region 2.

Statens naturoppsyn (SNO) har fått ansvaret for den praktiske gjennomføringen av fellingsforsøket, og mannskapet derfra har god kontakt med lokale ressurspersoner. Det er tett skog og bratt terreng i området, og i tillegg har snøen gått enkelte steder. Dette kan gjøre det krevende å lokalisere bjørnen. 

Avslag i prioriterte bjørneområder

I tråd med rovviltforliket er ulike virkemidler aktuelle for å begrense skader på beitedyr, avhengig av om det dreier seg om prioriterte beiteområder eller områder hvor ynglende bjørn har prioritet.

 På bakgrunn av dette har DN nylig avslått en søknad om felling av bjørn innenfor det prioriterte området for bjørn i Nord-Trøndelag. I slike områder skal forebyggende tiltak, for eksempel tidligere nedsanking av sau og rovviltavvisende gjerder, vektlegges for å hindre tap av dyr på beite.  

 

Oppdatert: 15.03.2012