Ni ulver døde i jaktåret 2011/2012


Oppdatert: 02.04.2012

Totalt ni ulver er registrert døde i Norge i perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012. Av disse er tre ulver avgått ved lisensfelling, tre ulver ved skadefelling, og tre ulver av andre årsaker.

 

Rovdata rapporterte 13. mars at det det i 2011 ble født tre kull med ulvevalper innenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge. Det nasjonale bestandsmålet på tre årlige ynglinger er dermed nådd, og kvoter for felling fastsettes av de regionale rovviltnemndene. Det samme var tilfellet for 2010, da bestandsmålet for ulv ble nådd for første gang siden det ble vedtatt av Stortinget i 2004. Foreløpig er det registrert 29-30 ulver med helnorsk tilhold vinteren 2011-2012, men enkelte av disse er nå døde.

Ulveskader i beitesesongen

Før beitesesongen ble det av rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) gitt betinget skadefellingskvote på fire ulv for perioden 1. juni 2011 til 15. februar 2012. I beitesesongen 2011 var det påviste ulveskader på sau i flere beiteområder i Hedmark og Akershus. Fylkesmennene ga en rekke skadefellingstillatelser gjennom sesongen, hvorav en hann ble felt i Alvdal og en tispe ble felt i Hurdal. I tillegg ble en ulv skutt i påberopt nødverge i Nes kommune i Akershus. I september ble ei ulvetispe funnet død i Grue. Denne ble sendt til Veterinærinstituttet i Trondheim for undersøkelse, hvor det ble slått fast at ulven døde av naturlige årsaker. I januar ble en hannulv felt på skadefelling innenfor Elgå reinbeitedistrikt etter å ha forvoldt skade på tamrein.

Tre dyr felt på lisensfelling

Lisensfellingsperioden for ulv i områder utenfor forvaltningsområdet for ulv er fra 1. oktober til 31. mars. Lisensfelling er et virkemiddel som kan iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr eller tamrein.

Utenfor forvaltningsområdet ble det åpnet for felling av til sammen ni ulv jaktåret 2011/2012. I Troms og Finnmark har rovviltnemnda åpnet for felling av fire ulver, rovviltnemnda i region 3 (Oppland) har åpnet for felling av én ulv i Oppland fylke, og i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) har rovviltnemndene åpnet for felling av til sammen fire ulver i deler av Hedmark og Akershus.

Til sammen tre ulver ble felt i Hedmark i januar. To av disse var et revirmarkerende par i Åmot, samt at en enslig ulv ble felt på Hedmarksvidda. Når det gjelder vedtaket til rovviltnemndene i region 4 og 5 om lisensfelling på den fjerde ulven, ble denne jakta aldri iverksatt. Før jakta startet ble en ulv påkjørt i Stor-Elvdal, og denne ble da trukket fra lisenskvoten.

 Avgang ulv 03-12

Oppdatert: 02.04.2012