80 gauper felt under årets kvotejakt


Gaupe i snø
Gaupe i snø
© Naturarkivet Kim Abel
Oppdatert: 02.04.2012

Med en totalkvote på 118 gauper ble det felt 80 gauper i løpet av årets kvotejakt på gaupe i Norge. Dette er en markert nedgang fra 2011. Den største nedgangen i antall felte gauper det siste året er i Midt-Norge med totalt 17 gauper felt i år mot 52 gauper felt i 2011.

De regionale rovviltnemndene åpnet for å felle 157 gauper fra 1. februar. Vedtakene i region 2, 6 og 7 ble påklaget og endret av Miljøverndepartementet, slik at totalkvoten ble redusert til 118 dyr. Inntil 76 av disse kunne være voksne hunngauper. I løpet av kvotejakten ble det vedtatt økning på ett voksent hunndyr i region 5.

Nationen meldte i går at kvoten i region 7 Nordland ble redusert fra 12 til åtte gauper. Dette er ikke riktig. Miljøverndepartementet reduserte kvoten til seks gauper.

Da kvotejakten ble avsluttet 31. mars, var altså 80 dyr felt. 24 av dem var voksne hunner.

Kvoter og fellingstall for rovviltregionene i 2012

Region

Kvote

Felte dyr

Total

Hunndyr**

Totalt

Hunndyr**

1 – Vest-Norge *

 

 

3

 

2 – Sør-Norge

15

5

15

4

3 – Oppland

8

2

5

0

4 – Oslo/Akershus/Østfold

6

3

6

1

5 – Hedmark

10

5***

8

5

6 – Midt-Norge

44

35

17

8

7 – Nordland

6

2

8

2

8 – Troms og Finnmark

29

25

18

4

Totalt

118

77

80

24

* kvotefri jakt, **hunndyr, halvannet år eller eldre, ***vedtak om endret kvote i jaktperioden

I de fleste regionene med bestandsmål for gaupe endte antallet felte dyr på eller noe under kvotestørrelsen. Et unntak er Midt-Norge hvor under halvparten av kvoten ble effektuert. Det har også vært en stor nedgang i antall felte gauper fra 2011 til 2012. 52 gauper ble felt i regionen i 2011 mot 17 gauper i år. 

Det kan synes som bestanden av gaupe er redusert etter flere år med høye uttak. Effektene av årets jakt vil imidlertid ikke vises før Rovdata rapporterer minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling av gaupe i mai 2013. Effektene av fjorårets jakt vil vises ved Rovdatas rapportering i mai i år.

 Kvoter uttak og famgr gaupe 1998_2012

Få oversikt over skutte gauper i ditt fylke, region eller kommune gjennom Rovbasen. Klikk på fanen ”Døde rovdyr”, hak av for ”gaupe” og skriv dato fra 01.02.2012. Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn.

Rovbase  

 

Oppdatert: 02.04.2012