Ekstraordinære uttak av jerv fortsetter


jervetispe i Luster 2010. Foto Lars Gangås
jervetispe i Luster 2010. Foto Lars Gangås
© Lars Gangås
Oppdatert: 20.04.2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig fattet vedtak om uttak av jervtispe med unger i Kautokeino i Finnmark, Bardu i Troms og Steigen i Nordland. Hiuttak vil være aktuelt i flere områder utover våren.

I Steigen ble det den 16. april avlivet 1 tispe med 2 unger, mens i Kautokeino ble det den 15. april avlivet 2 jervunger fra et hi. 19. april ble det også avlivet 1 tispe med 2 unger i Bardu.

Stortingsforliket om rovvilt fra 2011 sier at miljøforvaltningen skal ta et større ansvar for at vedtatte lisensfellingskvoter for jerv tas ut, og at dette i så stor grad som mulig skal skje under lisensfellingsperioden. Det vil likevel være behov for hiuttak i særlig skadeutsatte områder utover våren, der lisensfelling og skadefelling ikke har lykkes.

37 jerv allerede tatt ut

16. desember 2011 fattet DN det første vedtaket om ekstraordinært uttak av jerv. Fram til nå er det totalt tatt ut 37 jerv i 4 av 8 rovviltregioner. Flest jerv er tatt ut i Troms og Finnmark., der uttaket så langt har vært på 23 jerv.
- Så langt har DN fattet 25 vedtak om uttak av jerv, men vinteren har vært preget av mye dårlig vær og krevende forhold for uttak av jerv, så ikke alle vedtak har ført til at jerv er felt, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i DN.

Etter 15. februar er vi inne i yngletida for jerv. Uttak i denne perioden krever spesiell kompetanse for å sikre at ikke en tispe som har unger i hi blir avlivet uten at også hennes unger blir avlivet. Oppdraget blir derfor gitt til Statens naturoppsyn.
- I regioner som ligger over bestandsmålet er hiuttak aktuelt. Å forvalte jerv etter de presise bestandsmålene som er satt er utfordrende, men med de uttak som blir gjort gjennom vinteren håper vi at vi skal komme nærmere bestandsmålet i alle regioner. Uttak av årsunger og mordyr fra ynglehi kan være en målrettet og presis form for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i de gjeldende områder, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området, sier Austmo

Vedtak om ekstraordinære uttak av jerv skjer i nær dialog med rovviltnemndene og etter de prioriteringer som ligger i de vedtatte forvaltningsplanene for hver region.

Lisensfelling fortsatt viktigst

Stortingsforliket presiserer at lisensfelling fortsatt skal være hovedvirkemidlet i bestandsregulering av jerv. I tråd med Stortingets rovviltforlik arbeider DN derfor med tiltak som kan heve lisensjegernes kompetanse. DN vil blant annet gi faglig og økonomisk støtte til Norges Jeger- og Fiskerforbund sin satsing på et kurssenter i Flå.

Oppdatert: 20.04.2012