38 bjørner registrert utenfor områder prioritert for bjørn i 2011


Bjørn på vandring
Bjørn på vandring
© Bård Bredesen. Naturarkivet.no
Oppdatert: 23.04.2012

Av 151 bjørner identifisert gjennom DNA-analyser i Norge i 2011 var det 38 bjørner som bare ble registrert utenfor områder prioritert for yngling av bjørn. Fire av disse ble felt gjennom skadefelling og lisensfelling i løpet av året.

Det ble registrert 98 bjørner innenfor områder prioritert for yngling av bjørn, og 15 bjørner ble registrert både innenfor og utenfor områder prioritert for yngling av bjørn. Av disse 113 bjørnene ble 11 ble felt gjennom skadefelling eller døde av andre årsaker i løpet av året. Dette viser en ny rapport som Rovdata og Bioforsk Svanhovd nylig har publisert.

 

Identifiserte   bjørner *

Lisensfellings-kvote   2011

Skutt   under lisensfelling

Region 1 Vestlandet

**

2

-

Region 2 Sørlandet

1

2

-

Region 3 Oppland

5

4

-

Region 4 Akershus, Oslo, Østfold

-

-

-

Region 5 Hedmark

8

5

-

Region 6 Midt-Norge

6

6

-

Region 7 Nordland

6

2

-

Region 8 Finnmark og Troms

12

6

2

Total

38

27

2

* Antall bjørner som kun er identifisert utenfor områder prioritert for bjørn i de ulike regionene i løpet av 2011. Dersom en bjørn ble registrert i flere regioner ble midtpunktet for registreringene brukt.
** Ett individ ble påvist i region 1 (Vestlandet), men midtpunktet for registreringene gjennom året ligger i region 3 (Oppland).

 

Utfordrende lisensfelling

Høsten 2011 ble det åpnet for lisensfelling av bjørn i flere regioner, og den totale kvoten for hele landet var 27 bjørner. Kvoten ble fastsatt av de regionale rovviltnemndene i region 1-3 og av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i region 5-8, og før tallene fra fjorårets registreringer var klar. Det ble kun åpnet for lisensfelling utenfor områder prioritert for yngling av bjørn.

- I enkelte av regionene er det kun streifdyr som har vært innom. Da blir lisensfellingen krevende, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

De nye tallene fra fjorårets bjørneregistreringer viser at lisensfellingskvotene i flere av rovviltregionene ble satt nært det antall bjørner som totalt ble registrert utenfor områder prioritert for yngling av bjørn. Av de 38 bjørnene som kun ble registrert utenfor områder prioritert for yngling av bjørn i 2011 ble to bjørner skutt under skadefelling sommeren 2011 og to bjørner skutt under lisensfelling høsten 2011.

Vedtak om felling i tråd med naturmangfoldloven

Rovviltforlikets formulering om at “det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein” kan ikke forstås slik at enhver bjørn som befinner seg utenfor områder prioritert for bjørn skal felles umiddelbart.

- Felling av bjørn kan kun skje i overensstemmelse med bestemmelsene i naturmangfoldloven. Det må gjøres en konkret vurdering av den enkelte situasjon i tråd med kravene nedfelt i gjeldende regelverk. Dette er også presisert i rovviltforliket og i brev fra Miljøverndepartementet til rovviltnemndene, fylkesmennene og Direktoratet for naturforvaltning, sier Sollie.

Figuren viser midtpunktet for bjørnene som ble registrert utenfor områder prioritert for bjørn i 2011. Hanner er vist som blå punkt, og binner er vist som røde punkt. Alle døde bjørner i Norge i 2011 er markert med kryss og kommer i tillegg.

Figuren viser midtpunktet for bjørnene som ble registrert utenfor områder prioritert for bjørn i 2011. Hanner er vist som blå punkt, og binner er vist som røde punkt. Alle døde bjørner i Norge i 2011 er markert med kryss og kommer i tillegg (14 hanner og 1 binne, hvorav 4 er felt utenfor områder prioritert for bjørn). Gule områder er prioriterte områder for yngling av bjørn. Kilde: Rovdata

Oppdatert: 23.04.2012