Fem bjørner felt i utsatte skadeområder


Rovviltforliket åpner for ekstraordinære uttak av bjørn
Rovviltforliket åpner for ekstraordinære uttak av bjørn
© Bård Bredesen. Naturarkivet.no
Oppdatert: 26.04.2012

De siste ukene har fem bjørner blitt skutt i aktuelle skadeområder. Det pågår også fellingsforsøk i Hedmark og Sør-Trøndelag på ytterligere to bjørner. I tillegg kan det være aktuelt å felle en bjørn i Neiden i Finnmark dersom det påvises bjørn i det området.

Etter at lisensfellinga på bjørn var avsluttet høsten 2011, varslet Direktoratet for naturforvaltning (DN) at ytterligere felling kunne være aktuelt i utvalgte skadeområder. Årsaken var at bare en liten del av kvoten ble tatt ut i høst gjennom lisensfelling. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, og at miljøforvaltningen skal ta et større ansvar for å få tatt ut resterende kvoter.

- Vilkårene for å åpne for felling er at områdene ligger i prioriterte beiteområder, at de har hatt betydelig skade over år og at andre tiltak er prøvd uten at man har lyktes. Med bakgrunn i dette ble særlig områdene Neiden, Hattfjelldal, Holtålen og Hedmarksvidda prioritert for uttak, sier direktør Janne Sollie i DN.

Krevende felling

Felling av en fåtallig art som bjørn er krevende, spesielt etter beitesesongen og uten observasjoner eller spor. Mens 13 bjørner ble felt under beitesesongen 2011, ble bare 2 felt i lisensfellinga høsten 2011. Etter lisensfellingen lyktes det ikke å få felt bjørn i noen av de prioriterte områdene. 

- Vi ser fra DNA-analyser i 2011 på bjørn at det er et relativt lite antall bjørn som har vært innom de prioriterte beiteområdene, og dette kan også være med på å forklare hvorfor felling er krevende, sier Solli.

Etter stortingsforliket er det åpnet for å felle bjørn også på våren. Dette kan skje i enkelttilfeller, hvor uttak på høsten mislykkes i områder der uttak er høyt prioritert. På grunnlag av dette er det våren 2012 vedtatt uttak av bjørn i de prioriterte områdene, etter hvert som bjørner har blitt påvist.

Det er felt én bjørn i Hattfjelldal, én bjørn i Midtre Gauldal på grensen til Holtålen, én bjørn på Hedmarksvidda, én i Oppland (Lillehammer) og én i Tokke i Telemark. I Neiden i Finnmark er det så langt ikke påvist bjørn i det aktuelle området. Det er fortsatt pågående fellingsforsøk i Hedmark og Sør-Trøndelag, begge avsluttes siste dagen i april.

Samarbeider med lokale fellingslag

Det har vært viktig for DN å fatte vedtak raskt når bjørner er påvist i de prioriterte skadeområdene.

- Det er stor sannsynlighet for at de bjørnene som er felt hadde vinterhiet i eller i nærheten av områder med omfattende skader på sau foregående år, og dette er grunnlaget for at DN har fattet vedtak om felling, sier Janne Sollie. 

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som står for gjennomføringen av fellingsforsøkene. SNO har vært godt forberedt og hatt velfungerende samarbeid med lokale fellingslag. Dette har bidratt til at  gjennomføringen har gått greit.

Usikker effekt

Det er fortsatt usikkerhet omkring hvilken skadeforebyggende effekt disse fellingene vil ha i 2012. Bakgrunnen for det er at bjørn vanligvis vandrer langt på kort tid etter at de våkner fra vinterdvalen.

- DN vil nå sørge for at de skutte bjørnene DNA-analyseres. Ved hjelp av DNA og kunnskap om skadebildet tidligere år, kan man trolig være mer presis på hvilken effekt fellingene kan ha for skadeutvikling kommende beitesesong, sier DN-direktøren.

Nå er våren kommet langt i mange områder. De fleste bjørner vandrer mye om våren og rundt brunsten i mai/juni. Det medfører også at flere av de bjørnene som har hatt tilknytning til skadeområdene og gjorde skade i forrige beitesesong, ikke nødvendigvis er i samme område nå. Da blir det vanskeligere å finne og følge de de riktige bjørneindividene. Sjansen for å lykkes vil bli betraktelig redusert, selv om det er flere bjørner på vandring. DN vil allikevel fortsatt ha en høy beredskap rundt felling i Neiden, samt sluttføre arbeidet på Hedmarksvidda og i Sør-Trøndelag.

Kan gi tillatelse til felling i beitesesongen

I mai vil direktoratet, i nær dialog med rovviltnemndene, ta stilling til antall betingede fellingstillatelser på bjørn som skal gis sommeren 2012. Dersom det oppstår akutt skade i beitesesongen, kan fylkesmennene med bakgrunn i kvoten for betingede fellingstillatelser og vilkårene i rovviltforskriften, gi tillatelse til å felle skadegjørende bjørn.

- Før den tid er det viktig at vi har fått DNA-analysene av de felte bjørnene, slik at beslutningsgrunnlaget er best mulig, sier Janne Sollie.

 

guren viser midtpunktet for bjørnene som ble registrert utenfor områder prioritert for bjørn i 2011. Hanner er vist som blå punkt, og binner er vist som røde punkt. Alle døde bjørner i Norge i 2011 er markert med svart kryss (14 hanner og 1 binne) og bjør

Figuren viser midtpunktet for bjørnene som ble registrert utenfor områder prioritert for bjørn i 2011. Hanner er vist som blå punkt, og binner er vist som røde punkt. Alle døde bjørner i Norge i 2011 er markert med svart kryss (14 hanner og 1 binne) og bjørner felt våren 2012 er markert med rødt kryss (fem hanner). Gule områder er prioriterte områder for yngling av bjørn. Kilde: Rovdata

Oppdatert: 26.04.2012

Kontakt
Lars Bendik Austmo seniorrådgiver
TLF: 73 80 54 70/MOB: 977 87 000