Ulver på vandring


Mange ulver er på vandring i disse dager
Mange ulver er på vandring i disse dager
© Bård Bredesen. Naturarkivet.no
Oppdatert: 07.05.2012

Ungulver som ble født i 2011 forlater i disse dager det området de er født og oppvokst i. Slike ungulver på vandring kan opptre i hele landet og er forklaringen på mange ulveobservasjoner om våren.

De unge ulvene forlater vanligvis flokken når de er ett til to år gamle, på jakt etter sine egne territorier. Som oftest skjer dette i løpet av våren og forsommeren. De vandrer langt på leting etter en partner, og forflytter seg raskt. Slike ungulver på vandring kan derfor opptre i hele landet. I disse dager er det mange unge ulver på vandring i både Norge og Sverige.

- De unge ulvene eksponerer seg oftere enn voksne mer erfarne dyr. De kan opptre nærmere folk og fremstå som mindre sky. Dette er forklaringen på at Statens naturoppsyn har fått inn mange ulveobservasjoner de siste dagene, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ulvens vandringskapasitet på våren gjør at felling vil være lite målrettet og ha en usikker effekt i forhold til å redusere tap av beitedyr. Felling av ulv vil derfor først være aktuelt ved akutte skadesituasjoner.

Seks bjørner felt i vår

Snøen er i ferd med å forsvinne, og det nærmer seg beiteslipp i mange områder i landet. Dette gjør at mange sauebønder føler utrygghet når ulv eller bjørn blir registrert i nærheten av de beiteområdene der det om noen uker går sau. Stortingsforliket om rovvilt fra 2011 åpnet for at man i enkelttilfeller kan felle bjørn etter endt lisensfelling i prioriterte beiteområder med omfattende bjørneskader over år. Etter vedtak fattet av DN, er det i vår felt seks bjørner etter hiuttgang. Disse er felt i kommunene Tokke, Hattfjelldal, Stor-Elvdal, Lillehammer, Midtre Gauldal og Åmot. DN har nå foreløpig avsluttet videre forsøk på uttak av bjørn, med unntak av i Neiden i Sør-Varanger kommune, der man ikke har lykkes med uttak. Ytterligere uttak av bjørn vil først være aktuelt ved akutte skadesituasjoner. 

Det er fortsatt usikkerhet omkring hvilken skadeforebyggende effekt fellingene av bjørn vil ha i 2012. Bakgrunnen for det er at bjørn vanligvis vandrer langt på kort tid etter at de våkner fra vinterdvalen.

- DN vil nå sørge for at de skutte bjørnene DNA-analyseres. Ved hjelp av DNA og kunnskap om skadebildet tidligere år, kan man trolig være mer presis på hvilken effekt fellingene kan ha for skadeutvikling kommende beitesesong, sier Austmo.

Felling av jerv fortsatt aktuelt

Etablerte jerver er territoriehevdende. Dette betyr at de jervetispene som nå har unger i hi, ganske sikkert også vil oppholde seg i samme område til sommeren. Stortingsforliket sier at miljøforvaltningen skal ta et større ansvar for at vedtatte lisensfellingskvoter for jerv tas ut, og at dette i så stor grad som mulig skal skje under lisensfellingsperioden. Uttak av årsunger og mordyr fra ynglehi kan være en målrettet og presis form for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i de gjeldende områder.

- I regioner som ligger over bestandsmålet vil hiuttak derfor fortsatt være aktuelt i særlig skadeutsatte områder, sier Austmo.

Så langt er det felt totalt 61 jerv etter vedtak fattet av DN. 27 av disse er tatt ut på hiuttak.

Kan gi tillatelse til felling i beitesesongen

I slutten av mai vil direktoratet og rovviltnemndene ta stilling til antall betingede fellingstillatelser på ulv, bjørn og jerv som skal gis sommeren 2012. Dersom det oppstår akutt skade i beitesesongen, kan fylkesmennene med bakgrunn i kvoten for betingede fellingstillatelser og vilkårene i rovviltforskriften, gi tillatelse til å felle skadegjørende individer av disse artene.

 

Oppdatert: 07.05.2012

Kontakt
Lars Bendik Austmo seniorrådgiver
TLF: 73 80 54 70