Rovviltnemndene på plass


Oppdatert: 14.05.2012

Alle de nyoppnevnte rovviltnemndene har nå konstituert seg og valgt leder. Oversikt over medlemmene i de ulike nemndene finnes på sidene for informasjon om rovviltnemndene her på Rovviltportalen.

Etter fylkestings- og kommunestyrevalget høsten 2011 oppnevnte Miljøverndepartementet nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene etter forslag fra fylkestingene og Oslo kommune. I rovviltregion 5 (Hedmark), 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) sitter representanter fra Sametinget i rovviltnemndene. Ettersom sametingsvalget skjer samtidig med stortingsvalget sitter medlemmene i rovviltnemnda fra Sametinget frem til valget i 2013.

De regionale rovviltnemndene har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, bjørn, ulv og jerv i sin region, og skal håndheve den rovviltpolitikken som Stortinget har vedtatt. Nemndene skal blant annet prioritere midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak og fatte vedtak om lisensfelling, kvotejakt og skadefelling i sin region. Nemndene har også ansvaret for å utarbeide forvaltningsplan for rovvilt i sin region.

Oversikten over medlemmene i de ulike nemndene finner du på Rovviltportalen:

Regionale rovviltnemnder

 

Oppdatert: 14.05.2012

Kontakt
Knut Morten Vangen seniorrådgiver
TLF: 73 58 09 11