Betingede fellingstillatelser er fastsatt


Det gis til sammen 23 betingede fellingstillatelser for gaupe.
Det gis til sammen 23 betingede fellingstillatelser for gaupe.
© Stein Ø. Nilsen
Oppdatert: 01.06.2012

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nå fastsatt betingede fellingstillatelser for rovvilt.

Ved starten av hver beitesesong blir det gitt et visst antall betingede fellingstillatelser i hver av rovviltregionene i Norge. Dette er tillatelser som Fylkesmennene administrerer. Dersom et rovdyr gjør skade på husdyr eller tamrein, kan Fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle rovdyret. Når et rovdyr blir felt, faller en av de betingede fellingstillatelsene bort. Slike betingede tillatelser blir gitt for å forhindre og forebygge at gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv gjør skade på husdyr og tamrein.

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nå fastsatt hvor mange betingede fellingstillatelser for rovvilt som blir gitt for perioden fram til 15. februar 2013. DN har fastsatt kvote for de regioner og arter der det nasjonale bestandsmålet ikke er nådd. Dette gjelder for gaupe i region 5 og 7, for jerv i region 3 og for brunbjørn i region 5, 6, 7 og 8. Rovviltnemndene har fastsatt kvote i de andre tilfellene.

Alle tillatelser eller avslag på søknader om skadefelling legges fortløpende ut på Rovviltportalen under ”Søk etter fellingsvedtak”.

Oversikt over betingede fellingstillatelser for rovvilt

Forvaltningsregion

Gaupe

Jerv

Brunbjørn

Ulv

Region 1 - Vest-Norge

2

6

2

4

Region 2 - Sør-Norge

2

1

1

2

Region 3 - Oppland

2

3

4

4

Region 4 - Oslo/Akershus/Østfold

2

1

2

4*

Region 5 - Hedmark

2

4

4

4*

Region 6 - Midt-Norge

4

5

4

2

Region 7 - Nordland

3

4

2

2

Region 8 - Troms og Finnmark

6

15

4

4

* Betinget skadefellingstillatelse på til sammen 4 ulver for region 4 og 5.

Ny avtale med Sverige

Siden dagens skandinaviske ulvestamme er relativt liten og isolert fra andre populasjoner, er innvandrende ulver fra Finland og Russland viktige for å sike fremtiden til ulvestammen i Skandinavia. Norske og svenske myndigheter er derfor enige om at tiltak er nødvendig for å bedre den genetiske situasjonen for den skandinaviske ulvepopulasjonen.

Direktoratet for naturforvaltning og Naturvårdsverket i Sverige har i vår utarbeidet felles retningslinjer for forvaltning av genetisk verdifulle individer, som innvandrende ulver fra øst. Retningslinjene innebærer blant annet at Fylkesmennene må tillegge slik genetisk status vekt ved vurdering av fellingstillatelser på ulv.

Oppdatert: 01.06.2012