Revidert standard for rovdyravvisende gjerder


Rovviltavvisende gjerde
Rovviltavvisende gjerde
© Norsk viltskadesenter, Bioforsk Nord Tjøtta/Lise Aanensen
Oppdatert: 29.06.2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har sammen med Bioforsk revidert standarden for rovdyravvisende elektriske gjerder. De nye kravene skal gjøre gjerdene sikrere.

For at slike gjerder skal fungere etter intensjonen og holde rovdyr og beitedyr adskilt er det viktig at de settes opp i henhold til gjeldende standard. Dette betyr at standarden for eksempel setter konkrete krav til antall tråder i gjerde, høyde på trådene og spenning på gjerde.

Standarden er revidert på bakgrunn av erfaringer siden 2007, da den forrige standarden ble fastsatt. Det har vært gjennomført en erfaringskonferanse med berørte parter, og fylkesmennene og leverandører av gjerdemateriale har vært involvert i arbeidet.  

- Mange dyreeiere har gode erfaringer med slike elektriske gjerder, og vi ser at tapene i besetninger som tidligere hadde store tap er gått ned. Man kan aldri garantere at rovdyr ikke vil komme innenfor slike gjerder, men den nye reviderte standarden inneholder både krav til oppsett og vedlikehold, og også tips og anbefalinger, slik at gjerdene skal kunne fungere så godt som mulig, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning.

Bioforsk Nord Tjøtta har studert effekten av rovdyravvisende elektriske gjerder på sauebesetninger i Nord-Trøndelag i perioden 2008-2010. Resultatene fra dette prosjektet viser at slike gjerder reduserer lammetapet betraktelig hos de besetningene som har gode driftsrutiner fra før. Slik drift krever imidlertid en del oppfølging av dyrene i beitesesongen, spesielt med hensyn til parasittbekjempelse.

Ny forskrift

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt den nye standarden som en forskrift. Dette har sammenheng med innføring av en ny bestemmelse i naturmangfoldloven, § 17a, som gir adgang til avliving av rovdyr som befinner seg i rovdyrsikkert hegn, når avliving må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund. Forskriften blir kunngjort på Lovdata og trår i kraft 1. juli 2012.

Oppdatert: 29.06.2012

Kontakt
Knut Morten Vangen seniorrådgiver
TLF: 977 87 000

Lars Bendik Austmoseniorrådgiver
TLF: 977 87 000