Lisensfelling på 15 bjørner


Rovviltforliket åpner for ekstraordinære uttak av bjørn
Rovviltforliket åpner for ekstraordinære uttak av bjørn
© Bård Bredesen. Naturarkivet.no
Oppdatert: 20.08.2012

Lisensjegere kan felle inntil 15 bjørner i prioriterte beiteområder i Norge, når jakta starter tirsdag 21. august. Kvoten er redusert fra i fjor siden 11 bjørner allerede er felt hittil i år, og skadene på sau er sterkt redusert.

– I perioden fra 2009-2011 var det en nedgang på 45 prosent i bjørneskader på sau i Norge. Foreløpige tall fra 2012 viser at nedgangen fortsetter også i år, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

I tillegg har det i løpet av våren og sommeren blitt felt til sammen 11 hannbjørner på skadefelling. Syv av disse ble felt etter at DN fattet vedtak om vårfelling i perioden mars til mai.

– Det åpnes likevel for en begrenset jakt på bjørn i høst, men innenfor områder som er prioritert for beitebruk. Det sikrer at vi kan få en ønsket vekst i bestanden innenfor de prioriterte bjørneområdene, sier Sollie.

Felling i prioriterte beiteområder

Kartet viser områdene hvor målet er å ha binner med ungekull.Det nasjonale målet er å ha en fast bestand av bjørn innenfor enkelte områder i fire av rovviltregionene i Norge. Direktoratet for naturforvaltning åpner for lisensfelling av 13 bjørner i disse regionene, men utenfor områdene hvor målet er å ha binner med ungekull.

Det åpnes for å felle tre bjørner innenfor et område i Hedmark, tre bjørner i deler av Midt-Norge, to bjørner i deler av Nordland og fem bjørner i deler av Troms og Finnmark.

I tillegg åpner rovviltnemnda i region 3 (Oppland) for felling av to bjørner.  

Både DN og rovviltnemndene som selv har myndighet har fattet lavere kvoter enn i fjor. DN har mottatt anbefalinger om kvote fra rovviltnemndene i region 5-8, og fulgte anbefalingene i region 5 og 7. I region 6 og 8 har direktoratet valgt å åpne for jakt på færre bjørner enn foreslått fra nemndene, på grunn av at flere bjørner allerede er felt og reduserte skader på sau.

Fellingen kan kun skje i områder hvor de regionale forvaltningsplanene sier at det ikke skal legges til rette for en fast bestand av bjørn. Dette er i tråd med prinsippet om en geografisk differensiert forvaltning, som ble understreket av Stortinget da det nye rovviltforliket ble vedtatt i juni i fjor.

Bestandsmålene er ikke nådd

Gjennom rovviltforliket ble det bestemt at det nasjonale bestandsmålet for bjørn skal reduseres fra 15 til 13 årlige ungekull. Ingen av regionene med et fastsatt bestandsmål (Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms/Finnmark) har nådd målet per i dag.

Basert på tall fra innsamlet DNA-materiale om kjønn og antall, og en modell for beregning av ungekull, er det estimert at seks kull ble født i Norge i 2011, det samme antallet som i 2010.

Bli en bedre bjørnejeger

Stortingets rovdyrforlik fra 2011 presiserer at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet for å regulere bestanden av rovviltartene i Norge. Selv om dette er syvende året hvor det åpnes for lisensfelling av bjørn, har man i mange områder begrenset erfaring med denne typen jakt.

Direktoratet for naturforvaltning og Norges jeger- og fiskerforbund har derfor utarbeidet et teoretisk e-læringskurs for bjørnejegere.

– Formålet med dette kurset er å øke interessen for bjørnejakt og styrke kunnskapen om jaktformen. Det er et frivillig tilbud, men alle lisensjegere oppfordres til å gjennomføre dette kurset, sier Janne Sollie.

For å bidra til human jakt og jegernes sikkerhet er det i tillegg utviklet en skyteprøve for bjørnejegere. Skyteprøven kan avlegges istedenfor den ordinære skyteprøven for storviltjegere.

Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 21. august til og med 15. oktober.

Oppdatert: 20.08.2012