183 jerv kan skytes under lisensfelling


Lisensperioden for felling av jerv startet 10. september.
Lisensperioden for felling av jerv startet 10. september.
© Bård Bredesen. Naturarkivet.no
Oppdatert: 10.09.2012

Jervebestanden ligger over Stortingets bestandsmål og fellingskvoten er derfor satt til 183 dyr. Aldri tidligere har kvoten vært så høy.

Også under forrige lisensfellingsperiode ble det satt rekordhøy kvote, da på totalt 128 jerv. Årets lisensfellingsperiode varer fram til 16. februar.

– Hovedårsaken til at kvotene øker så betydelig i år er at rovviltnemnda i region 8 har åpnet for at det kan felles 88 jerv i Troms og Finnmark. Gjennom lisensfelling og ekstraordinært uttak er det siste året skutt 51 jerv i region 8, hvorav 35 voksne individer, men regionen ligger fortsatt langt over bestandsmålet på 10 årlige ynglinger, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Region Kvote Hunndyrbegrensning
1 5 5
2 - -
3 6 3
4 - -
5 16 11
6 45 20
7 23 11
8 88 72
Totalt 183 122

Rovdata vil rapportere resultatene den 15. desember.

Tabell: Totalkvote og maksimalt antall hunndyr som kan felles i hver region under lisensfellingen 2012/2013. Rovviltnemnda i region 3 ligger under målet og har per i dag ikke myndighet for jerv. Her har DN fattet vedtak om kvote i tråd med anbefalinger fra rovviltnemnda.

I 2011 ble det gjennom DNA-analyser registrert totalt 270 individer i hele landet, hvorav 86 i region 8. Basert på yngleregistreringene var bestandsestimatet for region 8 på 125 jerv.

Rovviltnemndene har myndighet til å fatte kvote for lisensfelling av jerv så lenge bestandsmålet er nådd. Der bestandsmålet ikke er nådd er det DN som har myndigheten.

Satser på opplæring

Av de 127 døde jervene siste året, ble 43 felt under lisensfelling.

– Miljøforvaltningen skal ta et større ansvar for å fylle resterende kvoter etter endt lisensfelling. For å følge opp rovviltforliket ble til sammen 77 jerv felt etter vedtak fattet av DN i løpet av vinteren og våren, sier Sollie.

I Stortingsforliket om rovdyr konstateres det at lisensfelling på jerv per i dag ikke fungerer tilfredsstillende. Allikevel skal lisensfelling fortsatt være det viktigste virkemiddelet i reguleringen av jervebestanden.

Jakt på jerv kan være utfordrende. NJFF gjennomfører derfor med støtte fra DN, og i tråd med Stortingsforliket, opplæring i lisensfelling av jerv. For mer informasjon om kurs og opplæring kan man gå inn på Jakt og fiskesentret sin hjemmeside. 

Jervebestanden over Stortingets mål

Jervebestanden ligger fortsatt over bestandsmålet, til tross for at antallet som er felt gjennom lisensfelling og ekstraordinære uttak har økt de siste årene. De tre siste årene har det vært en kjent avgang på 345 jerv på landsbasis.

En rapport fra Rovdata fra 2011 viser at alle regioner bortsett fra region 3 (Oppland) ligger over det fastsatte bestandsmålet. Det er videre i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) og region 8 (Troms og Finnmark) det er blitt født flest jervekull de siste årene.

Foreløpige tall fra 2012, basert på tilbakemeldinger fra feltpersonellet, viser at det før hiuttak var registrert 69 jervekull på landsbasis. Av disse er tispe og/eller valper felt ved 17 hiplasser. Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

Registrering som lisensjeger

Lisensfellingsperioden for jerv er fra 10. september til 15. februar. For å delta på lisensfelling av jerv må du være registrert lisensjeger i Jegerregisteret. For å kunne registrere deg som lisensjeger må du være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

Oppdatert: 10.09.2012

Kontakt
Lars Bendik Austmo seniorrådgiver
TLF: 977 87 000