Overvåking

Bestandsmålene i Norge baserer seg på antall årlige ungekull av de ulike artene, og målet er 15 for brunbjørn, 65 for gaupe, 39 for jerv og 3 for ulv. For kongeørna er målet at bestanden skal ligge på 2003-nivå, som da var estimert til 850-1200 hekkende par i Norge. Med slike presise bestandsmål vil detaljert informasjon om bestandsstørrelse og utbredelse av store rovdyr være helt avgjørende for rovviltforvaltningen.

Gaupespor i snø
Ekskrement fra bjørn i lyng

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt

For å sikre at man har en landsomfattende overvåkning med lik metodikk, ble det i 2000 etablert et nasjonalt overvåkingsprogram for de fire store r...