Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt


For å sikre at man har en landsomfattende overvåkning med lik metodikk, ble det i 2000 etablert et nasjonalt overvåkingsprogram for de fire store rovdyrene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv. Kongeørn er i dag også en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt.

Ekskrement fra bjørn i lyng
Ekskrement fra bjørn i lyng
© Cajsa Åkesson

Målet med dette programmet er å standardisere, systematisere og koordinere overvåkingsaktiviteten på landsbasis, og å sikre at det blir en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling og presentasjon av data. I den grad det er mulig, skal overvåkningsarbeidet koordineres med Sverige og Finland. Miljødirektoratet er ansvarlig for programmet.

 

Rovdata

Rovdata har fått ansvaret for faglig innhold, formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

Hvert år, til bestemte datoer, skal Rovdata levere rapporter på bestandsstatus. Frister for rapportering av overvåkingsdata på de ulike artene fremgår av kontrakten for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Kontrakten gir også utdypende informasjon om formålet med overvåkingsprogrammet, ulike aktørers ansvar og roller i overvåkingsarbeidet, om hvordan arbeidet er organisert og om hvilke prioriteringer som eventuelt er gjort i ulike områder.

Dagens metoder for overvåking og kartlegging av de store rovdyrene er i stor grad basert på sporing på snø. I tillegg blir DNA-analyser benyttet i betydelig grad bjørn, jerv og ulv, og dette er i dag den viktigste metoden for å overvåke bjørnebestanden.

Overvåkingsdata blir innhentet gjennom tilfeldige observasjoner fra publikum, gjennom dokumentasjon av skader fra rovdyr på husdyr og tamrein, gjennom undersøkelse av dødt rovvilt (fallvilt) og gjennom artsspesifikke metoder i felt. Metodene er tilpasset den enkelte art i og med at artene har ulik økologi. Metodikken er nærmere beskrevet på Rovdata sine hjemmesider.

Datainnsamlingen i felt blir gjennomført av en rekke ulike aktører. Statens naturoppsyn (SNO) er den største aktøren og utfører feltarbeid på alle artene. SNO har også ansvaret for oppfølging og feltkontroll av tilfeldige rovviltmeldinger.

Rovdata ble etablert 1. oktober 2010. De har kontor i Trondheim, og er en selvstendig enhet, med egen leder og stab, i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Oppdatert: 28.08.2015

Kontakt