Er rovdyr farlige?


Endel mennesker opplever frykt for store rovdyr som bjørn og ulv. Dette er ofte mennesker som bor i områder med rovdyr. Ofte er frykten knyttet til en oppfatning om barns sårbarhet overfor rovdyr, samt redsel i forhold til å bevege seg i utmarka.

Bjorn vinterlandskap
Bjorn vinterlandskap
© Bo Kristiansson

Rovdyr og lokalsamfunn


Med bakgrunn i rovviltets innvirkning på de mest berørte lokalsamfunn har blant annet prosjektene ”Leve med rovdyr” og ”Rovdyrkunnskap” blitt initiert. I disse prosjektene har kunnskapsoppbygging og tiltak rettet mot barn og unge og mot den del av befolkningen som ferdes i skog og mark blitt særlig prioritert.

Forskning og forskningsprosjekt om rovdyr og lokalsamfunn har vist at rovviltkonflikten i liten grad dreier seg om økonomiske konflikter. Det pekes derimot på at de aller fleste mennesker er opptatt av verdier som egen og familiens sikkerhet og trygghet, og kontroll over nødvendige ressurser i nærmiljøet.
Likevel:

  • Ca. 80 prosent av det norske folk er enige i at ulv og bjørn har rett til å eksistere i landet.
  • Ca 20 prosent aksepterer artene nærmere seg enn ti km. Som enhver annen art har mennesket sterke interesser i å beskytte seg selv, sine slektninger og venner.
  • Et flertall i befolkningen uttrykker frykt for store rovdyr, selv om de fleste skjønner at sannsynligheten for å bli skadet er svært lav.

Kilde: Brainerd og Bjerke, 2003. Utredinger i forbindelse med ny rovviltmelding "Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge".

Er rovdyr farlige?

En rekke forskningsprosjekt har undersøkt og beskrevet situasjoner hvor det har oppstått møte mellom mennesker og bjørn. Forskerne i det skandinaviske bjørneprosjektet fant ut at bjørnene forlater stedet i minst 80 prosent av møtene med mennesker og ingen av bjørnene viste aggressiv adferd. De fleste bjørnene forsvant umiddelbart da de oppdaget mennesket, og i de aller fleste tilfeller oppdaget ikke menneskene bjørnen.

I tillfeller hvor det har oppstått skade har det oftest vært i situasjoner hvor jegere har vært på jakt.

Møte med rovdyr?

  • Hvis du oppdager rovdyr som ikke har registrert deg er det fornuftig å vike av og forlate stedet rolig. 
  • Hvis dyret har oppdaget deg, opptre rolig og ikke forsøk å skremme dyret med tilrop eller bevegelser. Trekk deg rolig tilbake.
  • Hvis dyret virker truende, kan det være et tegn på at det er unger i nærheten. Trekk deg rolig tilbake og snakk med rolig stemme.
  • En skal være varsom med å bruke skytevåpen som selvforsvar. Skadeskutte dyr kan opptre aggresivt, og en skadeskutt bjørn er en farlig bjørn

 

Les mer i brosjyren "Er bjørnen farlig"

Oppdatert: 21.10.2015