Påviste skader på sau kraftig ned


Statens naturoppsyn i arbeid med skadedokumentasjon.
Statens naturoppsyn i arbeid med skadedokumentasjon.
© Petter Kaald, SNO.
Oppdatert: 11.10.2012

De store rovdyrene ser ut til å gjøre stadig mindre skade. Det viser Statens naturoppsyns foreløpige oversikt over påviste rovviltskader på sau.

Sammenlignbare tall for de siste seks årene viser en klar nedgang i antall påviste skader rovvilt har gjort på sau. Det totale antallet innrapporterte skader er også betydelig redusert i denne perioden. Nedgangen gjelder særlig for bjørn, jerv og gaupe. 

Vurderer skader på kadaver

Tallene er basert på vurderinger av kadaver. Hvert år gjør Statens naturoppsyn (SNO) denne jobben gjennom beitesesongen, og samme metode ligger til grunn for vurderingene gjennom hele perioden fra 2007 til 2012. SNO presiserer at tallene er foreløpige, men at trenden er klar. Den endelige oversikten over omfanget av tap får vi først når fylkesmennene har behandlet søknader om erstatning i slutten av desember. 

– Dette dreier seg kun om de tilfellene så langt i år hvor sau er gjenfunnet og har fått påvist rovviltskade. Erfaring viser at en begrenset andel av det reelle tapet blir oppdaget og rapportert i løpet av beitesesongen, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen i rovviltseksjonen i SNO. 

 

Påvist dødsårsak/År

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bjørn

987

677

954

794

611

494

Gaupe

460

505

518

399

281

211

Jerv

609

442

332

396

427

256

Kongeørn

143

127

211

209

200

193

Ulv

525

86

404

212

240

359

Fredet rovvilt

71

70

85

62

55

64

Totalt   innrapporterte skadesaker*

5774

4635

5535

5077

4599

3721

Foreløpig oversikt over påviste rovviltskader på sau for sammenlignbar periode i årene 2007-2012. Tallene er hentet fra Rovbase den 9. oktober i år. De omfatter funn av skadetilfeller i perioden 1. januar til 1. oktober som er innrapportert til SNO og vurdert som dokumentert eller antatt drept av rovvilt.* Uavhengig av dødsårsak og vurdering.

 

Det er for bjørn, gaupe og jerv vi ser den mest markerte og jevne nedgangen gjennom seksårsperioden, ikke minst er den betydelig fra 2011 til 2012. De påviste jerveskadene er redusert med 40 prosent fra i fjor til i år, mens for bjørn og gaupe er nedgangen henholdsvis 20 prosent og 30 prosent på landsbasis. Sannsynligvis er det flere årsaker til den positive trenden. 

Flere årsaker til nedgang

Gaupebestanden har gått ned de siste årene, og før jakta i 2012 var vi svært nær det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper. Jervebestanden ligger over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ungekull. Målrettede uttak i viktige beiteområder kan være med på å forklare nedgangen i påviste skader av både jerv og bjørn. 

 – Samtidig ser vi at forebyggende tiltak, som tidlig nedsanking av sau i områder med jerv og bjørn, er svært effektive. Disse artene gjør i hovedsak skade i siste del av beitesesongen, sier rådgiver Marit Gystøl i Direktoratet for naturforvaltning (DN). 

Forskjeller mellom regionene

Selv om landsoversikten viser en nedgang i påviste skader, er det forskjeller mellom de ulike regionene. I Hedmark og Oppland er det påvist over 30 prosent færre bjørneskader i år i forhold til 2011, mens man i Nordland og Nord-Trøndelag er på omtrent samme skadenivå i år som i fjor. I Hedmark og Sør-Trøndelag ser vi også en svært positiv utvikling for jerv, og nedgangen i påviste skader er betydelig fra 2011 til 2012. 

– Vi ser at ulveskadene varierer mye fra år til år. Det skyldes hovedsakelig at unge ulver, som kan bevege seg over enorme områder når de forlater flokken, kan gjøre stor skade dersom de vandrer inn i områder med sau på beite, sier Knutsen. 

Siste år med papirsøknad

Fristen for å sende inn søknad om rovvilterstatning er 1.november, og direktoratet oppfordrer alle som har mulighet til å sende søknaden elektronisk. Fra 2013 er det obligatorisk å levere søknad om rovvilterstatning elektronisk. Etter at fristen er utløpt vil fylkesmennene behandle alle søknader som har kommet inn og fortløpende betale ut erstatning, senest innen utgangen av året. I januar foreligger den fullstendige oversikten over tapstall for beitesesongen 2012. 

Nærmere detaljer om rovdyrskader i regioner, fylker og kommuner kan du finne ved å gå inn på Rovbase innsyn og søke etter kadaverfunn. 

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan rovdyrskader vurderes, finner du informasjon om dette i boka ”Drept av rovvilt?” som ligger tilgjengelig i PDF-format under publikasjoner på http://www.naturoppsyn.no. Boka kan også bestilles i feltkvalitet for 100 kroner. Informasjon om hvordan du bestiller den finnes på samme nettside.

 

Påviste rovviltskader 2007 – 2012. Foreløpige tall for perioden 1. januar til 1. oktober alle år.

Oppdatert: 11.10.2012