Færre rein tatt av rovvilt


Reindrift.
Reindrift.
© Øyvind Ravnå
Oppdatert: 30.11.2012

Fredet rovvilt tok færre rein i år enn året før. Antallet som ble erstattet gikk ned med ca. 2000 dyr.

I år ble det utbetalt erstatning for 19 000 rein som tatt av rovvilt, mot nesten 21 000 rein året før. Selv om antallet varierer noe fra år til år, viser en oppsummering av erstatningsoppgjøret at tap av rein til rovvilt har vært forholdsvis stabilt de siste tre årene. 

Totalt ble det gitt ca. 67,5 millioner kroner i erstatning for tapte dyr siste reindriftsår. Reindriftsåret strekker seg fra 1. april 2011 til 31. mars 2012. Året før ble det utbetalt 72 millioner kroner i erstatning, og for reindriftsåret 2009/2010 var summen 60 millioner kroner.

Størst nedgang i Finnmark

– Nedgangen i utbetalinger er størst i Finnmark. For resten av landet er det liten endring fra forrige år, sier seniorrådgiver Susanne Hanssen i Direktoratet for naturforvaltning.

Når søknadene om erstatning behandles, er det en rekke faktorer som blir vurdert. 

Antall rein som er undersøkt og dokumentert tatt av rovdyr er en slik faktor, men reineierne får også erstattet dyr som ikke er dokumentert tatt av rovvilt, hvis det vurderes som overveiende sannsynlig at rovvilt har gjort skaden. Det er Statens naturoppsyn (SNO) som gjennomfører kadaverundersøkelsene, og det er Fylkesmannen i hvert fylke som behandler søknadene om erstatning fra reineierne. 

Lavere dokumentasjon

Reineierne har rapportert at 86 000 rein har gått tapt av ulike årsaker det siste reindriftsåret, og har søkt om erstatning for ca. 74 000 av disse dyrene. 

I år ble det påvist at ca. 850 rein er tatt av fredet rovvilt, og dette utgjør ca. 4,5 prosent av dyrene som erstattes. Til sammenligning ble det i samme periode i fjor påvist nesten 1 250 rein drept av fredet rovvilt. Dette utgjør omtrent 6 prosent av de dyrene som det blir utbetalt erstatning for. De dokumenterte tapene er dermed noe lavere sammenlignet med året før, og er en av årsakene til at erstatningsbeløpet er lavere. 

Gaupa gjør størst skade

Det er en liten nedgang i erstattet tap av rein til både gaupe, jerv og kongeørn i år sammenliknet med tidligere år, mens gaupa fortsatt gjør størst skade. 367 rein er påvist tatt av gaupe gjennom undersøkelsene SNO sine rovviltkontakter har gjort i reindriftsåret. Totalt er 6 833 rein erstattet som drept av gaupe, 6 000 rein som tapt til jerv og 4 100 rein som tapt til kongeørn.

 

Oppdatert: 30.11.2012