Forskrift om forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak


Foring av rein på Finnmarksvidda
Foring av rein på Finnmarksvidda
© Susanne K Hanssen
Oppdatert: 04.01.2013

1.januar 2013 trådde ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i kraft. Kunnskap om hvilke forebyggende tiltak som har effekt har økt de siste årene. Den nye forskriften er tilpasset denne kunnskapen og sikrer også at behandlingen skjer innenfor statens økonomiregelverk.

Siden 2004 har det vært en betydelig økning i midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, samtidig som det i samme tidsperiode har vært en bred utprøving av ulike tapsreduserende tiltak i saue- og tamreinnæringen. Man har sett behov for et regelverk som er tydeligere, og som bygger på de erfaringer og den kunnskap en har innhentet om de ulike tiltakene.  Videre har Riksrevisjonens tilsyn med tilskuddsordningene i staten påpekt momenter som gjør at man har behov for en forskrift som ivaretar økonomireglementet i staten på en bedre måte enn dagens regelverk.

Tydeliggjøring av regelverket

Den nye forskriften bygger på regelverket for FKT fra 2004, og i hovedsak er forskriften en presisering og tydeliggjøring av dette.  Dette gjelder blant annet hvilke type tiltak som er tapsreduserende og kan gis støtte. I den nye forskriften videreføres presiseringen fra regelverket av 2004 om at tilsynsaktivitet i seg selv ikke skal støttes økonomisk. Det er likevel mulig å gi økonomisk støtte til tilsynsaktivitet i forbindelse med andre tiltak, som tidlig nedsanking av sau og flytting av sau eller rein til mindre rovdyrutsatte områder.

Det er videre vedtatt å innføre nasjonale satser for hjemmebeite og tidlig nedsanking av sau. Bakgrunnen er ønske om å øke forutsigbarheten for søker og sikre en likebehandling mellom fylkene. Denne bestemmelsen trer imidlertid ikke i kraft ennå.

Kommentarer til forskriften

Til den nye forskriften er det utarbeidet kommentarer. Kommentarene er en nærmere presisering av de ulike bestemmelsene og vil være til hjelp både for søker og for tilskuddsmyndigheten.  I kommentarene er det vektlagt klarere retningslinjer for rapportering og regnskap, slik at man får lik rapportering i hele landet. Disse retningslinjene er basert på statens økonomireglement for tilskuddsordninger.

Søknadsfrist 15. januar

Elektronisk søknad er obligatorisk, og fristen for å søke om midler er 15. januar. Enkelte fylker har en utvidet frist. For de som har problemer med å levere elektronisk søknad, kan fylkesmannen eller kommunen kontaktes for bistand. For akutte tiltak, for eksempel kortvarig, intensivt tilsyn eller akutt tidlig nedsanking av sau, vil det være mulig å søke om midler hele året. Elektronisk søknadssenter vil tilpasses, slik at slike søknader også kan sendes elektronisk.

Oppdatert: 04.01.2013