Elektronisk søknadssenter er åpent for 2013


Rein på finnmarksvidda
Rein på finnmarksvidda
© Susanne Hanssen
Oppdatert: 11.01.2013

Søknadsfristen er 15. januar, men i en del fylker kan den bli utvidet.

Direktoratet har lagt til rette for elektroniske søknader ved søknad om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak). Elektronisk søknad er obligatorisk for slike tiltak. Rett utfylling i dette systemet oppfyller kravet til søknad.


Hva kan du søke om støtte til?

I hver forvaltningsregion er det den regionale rovviltnemnda som har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt, herunder også å fordele midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak. Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen for regionen utarbeide retningslinjer og prioriteringer for bruk av midler til forebyggende- og konfliktdempende tiltak, og gi anbefalinger om bruk av landbrukspolitiske virkemidler. Hovedhensikten er å bidra til en langsiktig, samordnet og målrettet strategi for tilpasninger innenfor regionen, som gradvis kan gi lavere tap og konflikter grunnet rovvilt.


Hvilke tiltak som kan iverksettes, og hvordan midlene fordeles, reguleres av fastsatt regelverk og av retningslinjene og prioriteringene som rovviltnemnda har utarbeidet.

 


Standarder for forebyggende tiltak

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt standarder for fire av de mest aktuelle forebyggende tiltakene mot skade fra store rovdyr og kongeørn. Standardene er utarbeidet av Bioforsk Nord Tjøtta på oppdrag fra direktoratet.

Oppdatert: 11.01.2013