Målrettede tiltak fører til lavere tap


Det er fortsatt jerv som gjør størst skade, men det har vært en stor nedgang i jerveskader.
Det er fortsatt jerv som gjør størst skade, men det har vært en stor nedgang i jerveskader.
© Direktoratet for naturforvaltning
Oppdatert: 15.01.2013

Stadig færre saueeiere søker om erstatning for rovviltskade. Siden 2003 er antall søknader redusert med over 700.  I tillegg til at antallet søknader går ned, søkes et lavere antall dyr erstattet som tapt til rovvilt.

I 2003 ble det søkt om erstatning for omtrent 53 400 sau som drept av rovvilt. I 2006 var tallet over 60 000, men i 2012 er det redusert ned til 47 500. I mange områder med rovvilt har forvaltningen i samarbeid med brukerne jobbet målrettet for å forebygge skader og tilpasse drifta i tråd med politiske føringer.

– Vi ser effekten av at det har vært gjennomført målrettede tiltak over flere år for å redusere tap av sau til rovvilt, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Oversikt over antall søknader om rovvilterstatning i perioden fra 2003-2012

I 2012 ble det erstattet omtrent 26 500 sau og lam som tapt til rovvilt, og det ble utbetalt i overkant av 60 millioner kroner i erstatning. Dette er en betydelig nedgang sammenliknet med 2006 og 2007 hvor det ble erstattet 39 000 og 40 000 dyr som tapt til rovvilt.

Direktoratet for naturforvaltning publiserer hvert år oversikter for landet, fylker og kommuner over tapstall, erstattede dyr og hvilke rovdyr som opptrer som skadevoldere. Disse opplysningene kan alle lett finne på nettsiden rovbase.no.

Oversikt over sau og lam erstattet som tapt til rovvilt i perioden 2003-2012.

I tråd med oppfølging av rovviltforliket

Forvaltningen jobber kontinuerlig for ytterligere å redusere antall sau som blir tatt. Målrettede tiltak er viktig i arbeidet med å forebygge skader.

– Stortingets rovviltforlik gir føringer for dette. Det handler både om å ta ut rovdyr som gjør skade i prioriterte beiteområder, men også om forebyggende tiltak og tilpasninger i områder der rovvilt skal ha prioritet, sier Sollie.

Gode resultat av målrettede tiltak

Kvotejakt på gaupe og lisensfelling av jerv, ulv og bjørn er virkemidler som benyttes for å regulere bestandene av rovvilt, men iverksettes med formål å forhindre skader. Skadefelling iverksettes som følge av akutte skadesituasjoner som kan oppstå i løpet av beitesesongen.

–I mange områder har jegerne blitt svært gode til å felle dyr under lisensfelling og kvotejakt, i tillegg har de ekstraordinære uttakene gjennomført av Statens naturoppsyn gitt resultater, sier Sollie.

– Det er også gjennomført tiltak i næringen for å forebygge tap. Forsinket slipp av sau på utmarksbeite, tidlig nedsanking, skifte av beiteområder og rovviltavvisende gjerder er tiltak vi vet har effekt. I områder med mye bjørn har en også enkelte tilfeller prioritert å omstille til annen drift, sier direktør Janne Sollie.

Nedgang i dokumenterte skader

Det er en rekke indikatorer som sannsynliggjør at tap av sau skyldes rovvilt. En av disse er funn av døde dyr, der undersøkelser bekrefter at det er rovvilt som har drept dem. Det er Statens naturoppsyn (SNO) som gjennomfører kadaverundersøkelsene.

Det er en liten del av dyrene som er tatt av rovvilt som blir funnet. Derfor erstattes hoveddelen av tapene på bakgrunn av andre forhold som sannsynliggjør at dyrene er tatt av rovvilt.

Til sammen ble det dokumentert 1809 sau og lam drept av rovvilt i 2012, noe som utgjør omtrent 7 prosent av de erstattede tapene. Til tross for at dette er en liten andel, gir tallene på landsbasis en god indikasjon utvikling i tap.

Den største andelen av sauetapene skyldes jerv og gaupe. Det er fortsatt jerv som gjør størst skade, men det har vært en stor nedgang i jerveskader. Nedgangen har vært betydelig selv om bestanden av jerv ikke har komment ned på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ynglinger. 7400 sauer er erstattet som tapt til jerv i 2012 – betydelig lavere enn i 2006 da nesten 17 000 dyr ble erstattet som antatte jerveskader. I 2012 ble det påvist 292 sau tatt av jerv, mot 1043 i 2006.

Oversikt over dokumenterte skader på sau forårsaket av jerv i perioden 2003-2012.

Når det gjelder gaupeskader er det en tilsvarende utvikling. I fjor ble 6 200 sau og lam erstattet som tatt av gaupe, og det ble påvist 307 dyr tatt av gaupe. Sammenliknet med året før ble det påvist 356 dyr tatt av gaupe i 2011 og erstattet 7560 dyr som tapt til gaupe.

For mer informasjon om erstatningsoppgjøret for et fylke ta kontakt med fylkesmannen i det aktuelle fylket.

Oversikt over dokumenterte skader på sau forårsaket av gaupe i perioden 2003-2012.

Oppdatert: 15.01.2013