Forsøker å felle bjørn i vår


Bjørn kan bli felt gjennom ekstraordinære uttak i flere prioriterte beiteområder i vår.
Bjørn kan bli felt gjennom ekstraordinære uttak i flere prioriterte beiteområder i vår.
© Bård Bredesen/Naturarkivet
Oppdatert: 05.02.2013

I løpet av våren vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) prøve å felle bjørn i områder hvor det har vært store skader på sau. Det skjer for å følge opp rovviltforliket og fordi lisensfellingen sist høst ikke ga tilfredsstillende resultat.

Høsten 2012 var det åpnet for lisensfelling av 15 bjørner i Norge, og to ble felt. Det dreide seg om to hanner, i Stor-Elvdal og Karasjok. Kvoten var lavere enn i 2011, siden skadene på sau var sterkt redusert og flere bjørner allerede var skutt gjennom skadefelling.

Totalt 14 bjørner ble felt i Norge i fjor, halvparten etter at DN fattet vedtak om ekstraordinært uttak i perioden mars til mai. I enkelte områder med store skader på sau lykkes man ikke med å felle bjørn, selv om det ble åpnet for både skadefelling og lisensfelling på sommeren og høsten. Det er disse områdene DN nå prioriterer å følge opp.

Aktuelle områder i Nordland

– I to områder, som ligger i Rana og Hattfjelldal kommuner i Nordland, er det aktuelt å åpne for ekstraordinære uttak av bjørn, dersom bjørn har overvintret der. Vi vurderer også ekstraordinære uttak i andre prioriterte beiteområder hvor det er stor fare for at bjørn kan gjøre skade, sier direktør Janne Sollie i DN.

Direktoratet følger særlig opp noen skadeområder som ligger utenfor de prioriterte bjørneområdene i Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland. Vurderingene skjer uavhengig av om det er søkt om felling av bjørn i disse områdene.

Prioriteringene blir gjort på grunnlag av skader i 2012 og tidligere år, en vurdering av muligheten for å gjennomføre andre tiltak enn felling, hvor mange bjørner som er blitt felt i området tidligere og fremtidig skadepotensial. I enkelte av områdene vil de nye bestandstallene som kommer 1. april også ha stor betydning. Beslutningen skjer i nær dialog med rovviltnemndene.

Forebygger med ulike virkemidler

I de områdene rovviltnemndene har prioritert til bjørn er det uaktuelt med ekstraordinære uttak. Her skal forebyggende tiltak vektlegges, for eksempel tidligere nedsanking av sau og rovviltavvisende gjerder, for å hindre at dyr på beite går tapt. Stortingets rovviltforlik presiserer at ulike virkemidler er aktuelle, avhengig av om det dreier seg om prioriterte beiteområder eller områder hvor ynglende rovvilt har prioritet.

 – Det handler både om å ta ut bjørn som gjør skade i prioriterte beiteområder, men også om å forebygge og tilpasse i områder der bjørn skal ha prioritet, sier Sollie.

Søker erstatning for færre dyr

Færre sau er søkt erstattet som drept av rovvilt de siste årene, og dokumenterte bjørneskader har gått ned med nesten 50 prosent siden 2007. Målrettede tiltak er viktig i arbeidet med å forebygge skader.

Effekten av de ekstraordinære uttakene av bjørn i 2012 varierer. Ikke overraskende har den vært størst i de områdene som ligger lengst unna etablerte bjørneområder. Det er vanskeligere å måle en direkte effekt av uttakene som ble gjort nær grensen mot Sverige eller prioriterte bjørneområder i Norge.

Krevende å felle bjørn

Det er DN som beslutter å iverksette ekstraordinære uttak, og Statens naturoppsyn (SNO) vil få ansvaret for den praktiske gjennomføringen.

– Å felle individer av en fåtallig art som bjørn er svært krevende, og det er umulig å gi garantier for at forsøkene lykkes. I henhold til rovviltforliket, vil vi likevel så langt det er mulig sette i verk tiltak for å redusere faren for at skader skal skje i prioriterte beiteområder og innfri kvoten, sier Janne Sollie.

SNO vil prøve å finne bjørn, og spor etter den, i aktuelle områder når bjørnene forlater hiene i vår. DN oppfordrer også folk som ser bjørnespor om å melde fra til SNO.

 

Oppdatert: 05.02.2013